1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی آموزه های نحله های عرفانی معاصر با آموزه های اصلی عرفان اسلامی(مطالعه موردی:پائولوکوئیلو،کارلوس کاستاندا،جیدو کریشنامورتی،کاترین پاندر،وین ولتردایر)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی تطبیقی آموزه های نحله های عرفانی معاصر با آموزه های اصلی عرفان اسلامی(مطالعه موردی:پائولوکوئیلو،کارلوس کاستاندا،جیدو کریشنامورتی،کاترین پاندر،وین ولتردایر)
سال 1401
پژوهشگران مریم مردانی(دانشجو)، مسعود روحانی(استاد مشاور)، علی اکبر باقری خلیلی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی تطبیقی آموزه های نحله های عرفانی معاصر با آموزه های اصلی عرفان اسلامی(مطالعه موردی:پائولوکوئیلو،کارلوس کاستاندا،جیدو کریشنامورتی،کاترین پاندر،وین ولتردایر)