1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
ده فرمان در نقد شعر
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ده فرمان در نقد شعر
سال 1398
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، راشین مبشری

چکیده

ده فرمان در نقد شعر