1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسماعی فصیحم 62 م ناتورالیس م تابو.
سال 1399
مجله پژوهشنامه مکتب های ادبی
شناسه DOI
پژوهشگران بهاره قربان نژاد زواردهی ، حسین حسن پورآلاشتی ، علی اکبر باقری خلیلی ، مسعود روحانی

چکیده

ناتورالیسمم م مبتبی اسمم که انسممان را بر مبنای تمایلات غریزی او تعریف میکند و اعمال و اندیشممههای فرد را متأثّر از طبیع درونیاش میداند. پیروان این مبتب با اعتقاد به مسممایلی مانند الممال جبر محیط و سممرنوشمم م وراث م زشمممتینگاری و... با شمممیو ای کاملاً افراطی بر نمایاندن امور شمممهوانیم بزهباریها و فجایع تأکید دارند. ناتورالیسمم ها با ردّ کمالیابی انسممان و اعتقاد به فشممار لحظهم هرگونه اراد ی فرد را در رفع یا کنترل نقصممانهای مَنشممیم قاطعانه رد میکنند. آنهام معتقدند از سممرنوشمم تعیی نشممد ی هر فردم نتایج کاملاً تعریفشممد ای در زندگیاش حالم میشمود که شم، م بیاراد به سمم آنها هدای میشمود. ای ن مقاله با اسمت،را مصمادی زمسمتان « مؤلّفههای مبتب ناتورالیسم در رمان 62 م نوشمتهی اسمماعی فصیح به بررسی این داستان پرداخته اس که » نتمایج تحقی بمه اعتبمار بسممماممد بمالای مؤلّفمههمایی هموون زشمممتینگماریم شمممر جزءنگرانمهی فجمایعم تمابوشمممبنیم زمسمتان « همسمانپنداری انسمان با حیوان و ... دلال بر ناتورالیسمتی بودن 62 داشم . ه چنی ن فرضمیهی اسمتفاد ی » در این داسم تانم سمبب شمد تا » گذر از تابوها و خطِّ قرمزهای عرفی و اخلاقی « متفاوت و هدفمند فصمیح از مؤلّفهی زمسمتان « مصمادی ای ن مؤلّفه به طور ویژ تحلی شمود. نتیجه مشم،ّ کرد نویسمند در 62 علاو بر کارکردهای » مرسمو تابوشمبنی ازجمله اسمتفاد از مفاهی تابو به عنوان ابزارم نمایا ناهنجاریها و زشمتیها به مواردی هموون اعتراض به شمرایط ناخوشمایند و مقرّرات افراطیم افشمای طین افراد متظاهر و فرلم طلبم هشمدار به تارا نامو و برجسممته کردن مفاهیمی هموون وط نپرسممتی و نو دوسممتی نیز نظر داشممته اسمم که این کاربردها به موازات انتقادهای تند او نسب به جنگ در داستانم نمود یافتهاند. زمستان « واژگان کلیدی: اسماعی فصیحم 62 م ناتورالیس م تابو.