1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
سال 1400
پژوهشگران سلمان رحیمی(دانشجو)، سیاوش حق جو(استاد مشاور)، علی اکبر باقری خلیلی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم