1403/04/26
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی
سال 1400
پژوهشگران ملیحه هاشمی(دانشجو)، علی اکبر باقری خلیلی(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی