1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
طرحواره تصوری، طرحوارهحرکتی، استعاره مفهومی، تحلیل شناختی، غزلیات سنایی.
سال 1395
مجله ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، علی اکبر باقری خلیلی ، مهدیس کاظمی

چکیده

فنای نفس یکی از مباحث مهم عرفانی است که سنایی در غزلیات خود به آن پرداخته است. طرحوارههای تصوری ساختارهای معنادار و الگوهای نوظهوری هستند که از راه تجربه حسی و تعامل با محیط پیرامون شکل میگیرند و در شناخت ذهنیت شاعر و چگونگی مفهومسازی و مقولهبندی او از امور مختلف، مؤثر هستند. طرحواره حرکتی، یکی از اقسام مهم و پرکاربرد طرحوارههای تصوری در متون عرفانی است که با تحلیل آن میتوان به علل اصلی توجه سنایی شیوه قلندری به « ،» عشق به منزله سفر « به فنای نفس پی برد. در این پژوهش ابتدا سه طرحواره در غزلیات سنایی بررسی شده است و سپس تحلیلی شناختی » دین به منزله سفر « و » منزله سفر از آنها ارائه گردیده است.