1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسطوره شعر معاصر سیاوش کسرایی آرش کمانگیر خون سیاوش
سال 1388
مجله ادب‌پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، اسماعیل مرادی

چکیده

اسطوره‌ یکی از عناصر عمده سامان‌دهی زبان و معنای شعر معاصر است. گرچه اسطوره‌ها اساساً متعلق به دنیای باستان اند و از رهگذر روایات قدسی و مینوی، جهان‌بینی مردمان آن عصر را تدارک می‌دیده اند، در دنیای جدید و در عصر خردگرایی نیز هم چنان در ذهن و زبان انسان امروزی حضوری تأثیرگذار دارند. شاعران بنابر ذهنیت تخیلی و به جهت نیروی خیالین اسطوره‌ها، فراوان از آن تأثیر می‌پذیرند و به بازتولید و باززایی آن دست می‌زنند..هر شاعری بنابر فکر و فرهنگ خویش و زمینه‌های ذوقی و اندیشگی، به برخی از اسطوره‌ها بیشتر توجه دارد. سیاوش کسرایی به خاطر ذهنیت سیاسی و ایدئولوژیک خود و نیز بر اساس مقتضیات عصر، از برخی از اسطوره‌ها با کارکردهای خاصی بهره گرفته و گاه در شکل آنها تغییراتی نیز داده است. او حتی از برخی شخصیت‌های تاریخی اسطوره‌سازی نموده و به آنها خصلت اسطوره‌ای داده است. در این مقاله به چگونگی و چرایی باززایی و خلق اسطوره‌ها در شعر سیاوش کسرایی پرداخته ایم.