1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﺮﺑﺮ آنآن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ وو ﺳﯿﺰﯾﻒ ﺳﯿﺰﯾﻒ اﺳﻄﻮره ا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کامو، اسطوره سیزیف، تکرار، پوچی، بار فلسفی، بعد اجتماعی
سال 1387
مجله پژوهش نامه علوم انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، عیسی امن خانی

چکیده

اسطوره سیزیف کتابی است که آلبر کامو در آن به مساله پوچی انسان معاصر می پردازد. این کتاب و اسطوره مطرح شده در آن, از جمله آثار تاثیر گذار بر شاعران معاصر ما بوده است تا آن جا که شاعرانی چون رحیمی, شفیعی کدکنی, شاملو و ... با الهام گیری از این کتاب و اسطوره آن, اشعاری سرودند. با این وجود الهام گیری ها به دلیل خوانش متفاوت شاعران از این اسطوره, با یکدیگر تفاوت های بنیادینی داشت. در مجموع رویکرد شاعران ایرانی به این کتاب و اسطوره را می توان به چهار شکل زیر دانست: الف) شاعرانی که تنها به روایت مجدد و بی کم و کاست این اسطوره پرداختند. (شعر تقدیر سروده رحیمی)؛ ب) شاعرانی که با در نظر داشتن این اسطوره و درون مایه های فلسفی آن به آفرینش نمادهای مشابه اقدام کردند. (شعر رود سروده احمد شاملو)؛ ج: شاعرانی که اسطوره سیزیف را از بار فلسفی آن خالی ساخته, به آن بعدی اجتماعی دادند. (شعر چرخ چاه سروده شفیعی کدکنی)؛ د) شاعرانی که تنها درون مایه های این اسطوره را در شعر خود انعکاس دادند. (شعر جهان را که آفرید سروده احمد شاملو)