1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
ترکیب بندی شعری از دیدگاه مکاتب ادبی با تکیه بر شعر «در میدان» احمد شاملو
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترکیب بندی رئالیسم سوررئالیسم احمد شاملو مکاتب ادبی
سال 1399
مجله پژوهشنامه مكتب هاي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، مرتضی محسنی ، رضا ستاری ، راشین مبشری

چکیده

پیروی از طرز فکری مکاتب ادبی، تأثیرات ژرفی در ترکیب بندی اجزای شعر، می گذارد. پایبندی به اصول فکری هر مکتب، باعث می شود تا شاعر خود را در قالب های مشخصی قرار دهد و به همین ترتیب ترکیب بندی خاصی در شعر را سبب می شود. برای بررسی این موضوع شعر «در میدان» احمد شاملو برگزیده شد. در این مقاله بر اساس مؤلفه های اندیشگانی، متنی (لایه ی بیرونی، لایه ی درونی، لایه ی مرکزی) و همچنین پدیدارشناسی به لحاظ ارتباط روانشناسی بین متن و اندیشه، به بررسی ترکیب بندی اجزای شعر «در میدان» پرداخته شد. روش این تحقیق بر اساس روش دیالکتیکی است، چه این که در این روش ابتدا کل سنجیده می شود و سپس اجزای نسبت به یکدیگر و نسبت به کل ارزیابی می شوند. به طور کلی به سه قسم مجهولات به معلومات تبدیل می شود. استقرا، تمثیل و قیاس . استقرا سیر از جزء به کل است. تمثیل سیر از جزء به جزء است و قیاس سیر از کل به جزء است. از این سه قسم، قسم سوم از درجه ی اعتبار بالاتری برخوردار است. نتیجه آن که این شعر با توجه به ریشه های تاریخی و شخصی در ناخودآگاه شاعر به جهت گشتالتی دارای بار منفی در بازنمایی خاطره های تلخ گذشته است که تأثیر خود را بر تمام ارکان شعر گذاشته است. برای نمونه این شعر دارای دو طیف رئالیستی و سورئالیستی است. وجه رئالیستی جنبه ی تاریک و بازسازی شده است و وجه سورئالیستی جنبه ی روشن و بازآفریده شده بر اساس منطق فراعقلی و ربط های دیگر است.