1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
زن به مثابه نماد در داستان های اسطوره گرای معاصر ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
داستان جریان سیّال ذهن زن نمادپردازی اسطوره
سال 1390
مجله پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا ستاری ، حسین حسن پورآلاشتی ، مریم بنی کریمی

چکیده

با شکست نهایی مشروطه در پی کودتای رضاخانی و حوادث پس از آن، ادبیات به انزوا کشیده شد. کم کم، فرم های ادبی مدرن، به سمت جریان های سیّال ذهن و نوشته های روان پریشانه حرکت کرد تا حامل آزادی بیش تری برای نسل گرفتار خفقان باشد. در پی عبور داستان نویسی مدرن از جریان های رئالیستی و میل به دنیای درون، توجه به زن و مشکلات او در اجتماع، به نوعی نمادپردازی اسطوره ای از زن، انجامید. این نمادپردازی ها، در دو حیطه کاملاً متناقض، قابل ارزیابی است: 1. زن، به عنوان نمادی از ملکوت، که تداعی کننده حسّ گذشته گرا و به دنبال آن، دامن گرم و آرام بخش اسطوره ها است که بشر به بلوغ رسیده مدرن، او را ترک می گوید و 2. زن در جایگاه زمین - مادر، در مقابل آسمان - پدر. به دیگر بیان، این کارکرد، ناظر بر همان دنیایی است که در مقابل عُقبی، قرار می گیرد