1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رمان بیگانه ی آلبر کامو و داستان سگ ولگرد صادق هدایت بر اساس مولفه ها و بن مایه های اگزیستانسیالیسم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی رمان بیگانه ی آلبر کامو و داستان سگ ولگرد صادق هدایت بر اساس مولفه ها و بن مایه های اگزیستانسیالیسم
سال 1399
پژوهشگران سایه غرایاق زندی(دانشجو)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد مشاور)، شهرام احمدی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی رمان بیگانه ی آلبر کامو و داستان سگ ولگرد صادق هدایت بر اساس مولفه ها و بن مایه های اگزیستانسیالیسم