1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نماد؛ غزل؛ غزل­حماسه؛ جنگ؛ مقاومت
سال 1396
مجله ادبیات پایداری
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، بهروز آقابابایی رودباری

چکیده

تحوّلات و دگرگونی هایی که در سه دهه اخیر در بن مایه های فکری و ایدئولوژیکی شاعر امروز صورت­گرفته، تغییرات بنیادینی را در ساختار زبانی و بلاغی شعر و غزل این دوره فراهم­آورده و طیف شعری وسیعی را در قلمرو ادبیّات مقاومت در حیطه غزل با درون­مایه جنگ - که غالباً می توان آنها را به دو دسته غزل­حماسه و غزل سرخ تقسیم و تفکیک­ کرد - فرا روی شاعر این دوره گشوده است و در این مقال و مجال، نماد به عنوان یکی از ظریف ترین شگردهای هنری در میان عناصر گوناگون خیال، مورد بحث و فحص واقع ­شده­است؛ آن­گاه، مفاهیم و خاستگاه­های آن در غزل بعد از انقلاب اسلامی، مورد مطالعه واقع ­شده و در پایان، علاوه بر نتیجه­گیری، نمادهای این دوره به لحاظ محتوایی دسته­بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته­است. ملاک و معیار گزینش شاعران نیز در این تحقیق بر مبنای انتخاب ده تن از شاخص ترین چهره های غزل بعد از انقلاب اسلامی صورت­پذیرفته که شعرشان غالباً در راستای انقلاب و جنگ رقم­خورده­است؛ این گروه از شاعران عبارتند از: 1- محمود شاهرخی (جذبه) 2- مشفق کاشانی 3- حسین اسرافیلی 4- یوسفعلی میرشکّاک 5- علیرضا قزوه 6- سهیل محمودی 7- مرحوم قیصر امین پور 8- شادروان نصرالله مردانی (ناصر) 9- شادروان سیدحسن حسینی 10- زنده یاد سپیده کاشانی.