1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم
سال 1400
پژوهشگران بهاره قربان نژاد زواردهی(دانشجو)، علی اکبر باقری خلیلی(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم