1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
استعاره مفهومی در داستان های شهرنوش پارسی پور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استعاره مفهومی در داستان های شهرنوش پارسی پور
سال 1401
پژوهشگران فاطمه اساسه(دانشجو)، شهرام احمدی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

استعاره مفهومی در داستان های شهرنوش پارسی پور