1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مقایسه طنز در ادبیات کلاسیک و معاصر:مطالعه موردی عبید زاکانی و عمران صلاحی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی و مقایسه طنز در ادبیات کلاسیک و معاصر:مطالعه موردی عبید زاکانی و عمران صلاحی
سال 1401
پژوهشگران فاطمه زهرا فتحی(دانشجو)، شهرام احمدی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی و مقایسه طنز در ادبیات کلاسیک و معاصر:مطالعه موردی عبید زاکانی و عمران صلاحی