1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی
سال 1400
پژوهشگران زهره نیک سیر(دانشجو)، مریم درپر(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی