1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
مزگان شناسی داستان شیر و گاو در کلیله ودمنه نصرالله منشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رمزگان بارت، شیر و گاو، رمزگان هرمنوتیک، رمزگان معنایی، رمزگان کنش
سال 1401
مجله نقد و نظريه ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران مریم حبیبیان ، مرتضی محسنی ، غلامرضا پیروز ، حسین حسن پورآلاشتی

چکیده

به باور بارت هر متنی از به هم بافته شدن پنج رمزگان برای ایجاد دلالت های متنی شکل میگیرد رمزگان هرمنوتیکی، رمزگان معنایی، رمزگان کنشی، رمزگان نمادین و رمزگان فرهنگی(ارجاعی). با بازگشایی این رمزگان ها میتوان معنای درون متنی را دریافت کرد.در این مقاله باب شیر و گاو که مهمترین باب سیاسی و اجتماعی کلیله و دمنه است،براساس سه رمزگان هرمنوتیک، معنایی و کنشی از رمزگانهای پنجگانه بارت بررسی و تحلیل شده است. دستاورد پژوهش ناظر براین است که این داستان با داشتن لایه معنایی و رمزگانی تودرتویی، قابلیت بررسی براساس الگوی رمزگان شناسی بارت را دارد. هر سه رمزگان از نظر میزان فراوانی کمترین اختلاف را دارند و این با نوع ادبیات تمثیلی که هر لایه با دیگر لایه ها در ارتباط تنگاتنگ است، تناسب دارد و یک نشانه میتواند با هر سه رمزگان تفسیر شود. رمزگران هرمنوتیرک در ایرن روایت به صورت هرمنوتیرک اصلی،شامل گفتگوی رای و برهمن و هرمنوتیرک فرعی،شامل تعلیم موقت و هرمنوتیک تأخیری است. میزان تعلیم های موقت در این داستان بیشتر است و معماها درطول روایت رمزگشایی می شود؛رای به عنوان مخاطب خاص،مسیر داستان را از پیش تعییین می کند و داستان با قطعیت گفتمان او پیش میرود. در رمزگان معنایی،داستان شامل دلالتهای ضمنی اسرت و میران عناصر داستان و کنش شخصیت ها و جنبه نمادین آنها ارتباط معنادار وجود دارد. دررمزگان کنشی، روایت شامل یک پی رفت اصلی،شامل گفتگوی آغازین رای و برهمن و همچنین پی رفتهای فرعی است کره در راستای بخش های سه گانه پی رفت اصلی به کار رفته اند و میان آنها رابطه اجمال و تفصیل برقرار است. مهمترین کنش ها در این رمزگان، ترک و مرگ هستند که با فضای سیاسی داستان انطباق یافته اند.