1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش شگردهای کنایه محور در تصویرسازی براعت استهلال های نفثه المصدور
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تصور. براعت استهلال، صناعات کنایه محور، استعاره ایهامی، کنایه، استعاره کنایه
سال 1397
مجله مطالعات زبانی و بلاغی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، مصطفی میردار رضایی ، راحیل محمدی ده عباسیانی

چکیده

تصرّف هنرمند در زبان سبب خلق تصویر میشود؛ این دگرگونی بهوسیله بهکارگیری عناصری شکل میگیرد که در مجرای زبان موجود و از قابلیّتهای ذاتی آن است. هنرور با کشف و بهرهگیری از این ابزار، در هنجار طبیعی زبان دست برده، بهواسطۀ همین دستکاری، دست به آفرینش تصویر میزند. از این منظر، کتاب نفثهالمصدور مشحون از تصویرسازیهای بدیع و جذّاب است. از سوی دیگر، چگونگیِ آغاز سخن و پرداخت آن در تأثیرگذاری اثر بر خواننده، نقش بسزا و تعیینکنندهای دارد و نویسنده توانا با نگاشتن سرآغاز و مطلعی مناسب، ضمن اینکه میتواند میزان جذب و تأثیر کتابش را دوچندان کند، خواننده را نیز در جریان جوّ کلّی و فحوای اثر قرار میدهد. یکی از است. در » براعت استهلال « تکنیکهای ظریف و اثرگذار در این زمینه، بهکارگیری صناعت بدیعیِ کتاب نفثهالمصدور، نویسنده دو بار از این صناعت بهره میگیرد: نخست در مقدمه کتاب که دو واژه در کنار مسائلی چون غصه و هجران یاران، جسم انسانهای کشتهشده ... در » قلم « و » شمشیر « تقریباً در میانه کتاب دیده » براعت استهلال « بیشتر تصویرسازیهای نویسنده دیده میشود؛ دوّمین میشود و درآن تصویرسازیهای نویسنده پیدرپی و بهوسیله پدیدههایی مختلف )چون آسمان، زمین، شفق، صبح، کوه و دریا( صورت میگیرد. یکی از انواع ابزارهای تصویرآفرین که نسوی در سرآغاز سخن خود با بهکارگیری آن میکوشد تصوّرهای ذهنی خود را به تصویر مبدّل کند، صنایع است. این جستار میکوشد ضمن تعریف صناعات کنایهمحور، به تشریح دو گونه آن، » کنایهمحور « بپردازد که در آفرینش تصویرهای بدیع در » استعاره کنایه « و » استعاره ایهامی کنایه « یعنی صناعت درآمد )براعت استهلال(های نفثهالمصدور نقشی اساسی دارند.