1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی
سال 1401
پژوهشگران زهرا پورخیراللهی(دانشجو)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد مشاور)، رضا ستاری(استاد مشاور)، مسعود روحانی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی اسباب و صور ابهام در غزلیات شمس تبریزی