1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عرفان، گفتمان ، احمد غزالی، عین القضات
سال 1396
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، مهدیه جوادی

چکیده

در بررسـی هر متن، آنچه که به آن دسترسـی داریم حوزۀ کلام و واژه مـا بـا اصـل تجربۀ عـارف هیچگونه تماسـی نداریـم و آنچه در اختیار ماسـت و میتوانـد در حوزۀ ت این تجربه اسـت در عرصۀ زبان با تمام مفاهیمـی که کلمۀ زبان ّ تحقیـق مـا قـرار بگیرد، تجلیـا مبلغ عرفان و . بحـث این مقاله بررسـی گفتمان چند تن از افرادی اسـت که آن را در بـر میگیـرد کـه تصوف همواره نهادی بـوده که علاوه بر ارتبـاط یا تقابل با از آنجا . تصـوف محسـوب میشـوند قدرت، بیان ویژه و ایدئولوژیک و مفاهیم خاص و فرهنگ خاص خود را داشته است و به تعلیم و در این مقاله . آمـوزش حداقـل بخشـی از آموزه های خـود و تربیت مریدان همت گماشـته اسـت : گیری مقاله به پرسشـهای زیر پاسـخ گوییم مبنـا بـر این بوده اسـت کـه در خلال متـن و نتیجه دیدگاه حاکم بر کلیت هر یک از متون انتخابی چه تأثیری درگزینش های زبانی و غیر زبانی آن دارد؟ . 1 .