1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
درون مایه های سیاسی - اجتماعی رمان چشمهایش
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چشم هایش ، بزرگ علوی ، درون مایه ، عشق ، مبارزه ، اختناق ، روشن فکری
سال 1378
مجله پژوهش نامه علوم انسانی دانشگاه مازندران
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، سهراب منصور لکورج

چکیده

بزرگ علوی، نویسنده واقع گراست و رمان او (چشم هایش) از نوع رمان سیاسی - اجتماعی است. مقاله ی حاضر، نقد و تحلیل مسائل اجتماعی رمان مذکور است. پس از بیان مقدمه ای درباره ی رمان، نویسنده می کوشد درون مایه های اصلی رمان را نشان دهد و به تشریح و تبیین درونمایه های مانند اشرافی گری، عشق، تجدد و مدگرایی زنان اشرافی، مبارزه ی اجتماعی، اختناق سیاسی - اجتماعی، سر سپردگی و اطاعت کورکورانه، ناکامی روشن فکران مبارز و... بپردازد.