1403/01/25
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی سلامت و بیماری ، دانشگاه پنجاب ، هندوستان (1379 - 1383)
  عنوان رساله: تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای بهداشتی: بررسی تطبیقی دانشجویان ایرانی و هندی
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1370 - 1372)
  عنوان رساله: بررسی جامعه شناختی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی در توسعه علمی- پژوهشی
 • کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1363 - 1367)
  عنوان پایان‌نامه: بدون پایان نامه
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل جامعه شناختی نوع نگرش و رفتار زنان متأهل دارای روابط فرازناشویی نسبت به این نوع روابط اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، مریم مددی، فاطمه جلیلی (1402)
تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌اجتماعی ایکرز اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، زهره جعفری وحید، زهره نظام محله (1402)
نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان داده و تحلیل شبکه: مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سمیه میرزایی، اکبر علیوردی نیا، حمید عبداللهیان، محمد اسماعیل ریاحی (1401)
Female Healthcare Providers’ Experiences of Childbearing: A Content Analysis Based on the Social Capital Theory Mojgan Firouzbakht, Abbas Ebadi, Mohammad Esmaeil Riahi, َAram Tirgar, Maryam Nikpour (2022)
مطالعه جامعه شناختی کنشگری زنان در فضاهای شهر تهران ملیحه امانی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1401)
تبیین جامعه شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه های استان مازندران سمانه اسکندری، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، رحمت اله معمار (1400)
Social capital and fertility behaviors: a cross-sectional study in Iranian women health care workers Mojgan Firouzbakht, َAram Tirgar, Karimollah Hajian-Tilaki, Fatemeh Bakouei, Mohammad Esmaeil Riahi, Maryam Nikpour (2020)
آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1398)
تحلیل جامعه شناختی مسئله قصور پزشکی در شهر تهران (مطالعه ترکیبی) سیمین کاظمی گلباغی، محمد اسماعیل ریاحی (1398)
Relationship of social capital with overweight and obesity among female health care workers Mojgan Firouzbakht, Mohammad Esmaeil Riahi, Karimollah Hajian-Tilaki, Abbas Ebadi, َAram Tirgar, Maryam Nikpour (2019)
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی خانواد ه بر گرایش به مصرف سیگار محمد اسماعیل ریاحی، صدیقه دوری بجستانی (1397)
فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیرمجاز محمود شارع پور، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمد اسماعیل ریاحی (1397)
Psychometric Properties of Persian Version of the Short-Form Workplace Social Capital Questionnaire for Female Health Workers Mojgan Firouzbakht, َAram Tirgar, Abbas Ebadi, Hamid Sharif Nia, Tuula Oksanen, Mohammad Esmaeil Riahi, Anne Kouvonen (2018)
تبیین جامعه شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ برسلامت روان آنان؛ مطالعه موردی: زنان شهر زاهدان محمد اسماعیل ریاحی، محمد عثمان حسین بر، عثمان کرد، سمیه ریگی لادز (1397)
Social capital and fertility behaviors among female workers in healthcare settings Mojgan Firouzbakht, َAram Tirgar, Karimollah Hajian-Tilaki, Abbas Ebadi, Fatemeh Bakouei, Mohammad Esmaeil Riahi, Maryam Nikpour (2018)
بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی زنان: یک مطالعه مروری در مجلات فارسی مژگان فیروزبخت، محمد اسماعیل ریاحی، آرام تیرگر (1396)
تحلیل جامعه شناختی طلاق عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر علی اصغر فیروزجائیان، محمد اسماعیل ریاحی، منصوره محمدی دوست (1395)
رویکرد فرایند استرس در جامعه شناسی سلامت روان محمد اسماعیل ریاحی، لادن رهبری (1393)
تحلیل جامعه شناختی از گروه های مرجع دانشجویان دانشگاه مازندران حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمد اسماعیل ریاحی، مصطفی حیدری (1392)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، محمود فرهادی محلی (1390)
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا، مدیر مدیر سامانه (1389)
گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن‌های ایران احمد رضایی، محمد اسماعیل ریاحی، سخاوتی فر نورمحمد (1386)
مقاله ارائه شده
School and Mental Health of Students Sedigeh Mirza Mostafa, Mohammad Esmaeil Riahi (2018)
مطالعه کیفی تجربه ی مزاحمت های خیابانی زنان و دختران جوان در فضاهای عمومی شهر محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، طاهره رحمانی نژاد (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برگزاری همایش
آسیب شناسی فرهنگ دینی در استان مازندران عباس زارع، سید رسول موسوی حاجی، محمد اسماعیل ریاحی (1400)
عضو کمیته علمی همایش ملی خانواده و زنان در دروان کرونا فاطمه کریمی، محمد اسماعیل ریاحی (1399)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
نشریات
عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی (دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی) حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمد اسماعیل ریاحی (1396)
فعالیت های علمی اجرایی
دبیری همایش علمی محمد اسماعیل ریاحی، سید قاسم حسنی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1400)
پایان نامه
Analyzing the Role of Journalists' "Collective Action" in the Development and evolution of the Press in Iran (1996-1999) Nasrin Pourhamrang, Rahmatullah Memar, Nader Razeghi, Mohammad Esmaeil Riahi (2023)
بررسی جامعه‌شناختی الگوی مشارکت سیاسی شهروندان: آزمون تجربی مدل‌های منابع مهدی فخرآوران، محمد اسماعیل ریاحی، رحمت اله معمار (1401)
مطالعه جامعه شناختی تعامل فضا و جنسیت ملیحه امانی، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1401)
تحلیل جامعه شناختی معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان دانشگاه مازندران معصومه احدی، سید مهدی متولیان، محمد اسماعیل ریاحی (1400)
بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سلامت روان برحسب وضعیت تاهل فاطمه نیکزاد، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1400)
مطالعه ترکیبی نقش مصرف اینترنت در شکل گیری هویت بدنی دختران نوجوان سارا خزائی، امید قادرزاده، نادر رازقی، محمد اسماعیل ریاحی (1399)
تحلیل جامعه شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه ی یادگیری اجتماعی ایکرز زهره جعفری وحید، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا (1399)
تجربه دانش آموزی و اختلال روان: مطالعه جامعه شناختی یکی از مدارس فرزانگان شهر تهران صدیقه میرزا مصطفی، محمد رضایی، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1398)
تحلیل جامعه شناختی اثرات پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان اختلالات روانی ساکنین شهر ساری محبوبه اسفندیاری کلایی، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1397)
تحلیل جامعه شناختی روابط فرازناشویی در شهر قزوین حسن قدیری، محمد اسماعیل ریاحی، علی اصغر فیروزجائیان (1397)
تحلیل جامعه شناختی رابطه پزشک-بیمار با تاکید بر قصور پزشکی سیمین کاظمی گلباغی، شیرین احمدنیا، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1397)
بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران خدیجه ادهمی، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا (1396)
بررسی جامعه شناختی میزان تجربه مزاحمت جنسی زنان در محل کار خدیجه پورالماسی، محمد اسماعیل ریاحی (1396)
بررسی جامعه شناختی اثرات نقش های جنسیتی بر میزان افسردگی از طریق خودخاموشی زینب محمودآبادی، فاطمه جواهری، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1395)
بررسی جامعه شناختی حمایت اجتماعی بر میزان شادی آمنه مشایخ صالحانی، قربانعلی ابراهیمی، محمد اسماعیل ریاحی (1395)

علایق پژوهشی

 • روان شناسی اجتماعی (جامعه شناختی)
 • جامعه شناسی ارتباطات
 • جامعه شناسی بدن
 • جامعه شناسی جنسیت و نابرابریهای جنسیتی
 • جامعه شناسی خانواده، ازدواج و طلاق
 • جامعه شناسی سلامت، بیماری و پزشکی
بیشتر