06 فروردین 1402
محمد اسماعيل رياحي

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی سلامت و بیماری
تلفن: 01135342654
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی سلامت و بیماری ، دانشگاه پنجاب ، هندوستان (1379 - 1383)
  عنوان رساله: تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای بهداشتی: بررسی تطبیقی دانشجویان ایرانی و هندی
 • فوق لیسانس جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1370 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی جامعه شناختی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی در توسعه علمی- پژوهشی
 • لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1363 - 1367)
  عنوان پایان‌نامه: بدون پایان نامه
بیشتر

علایق پژوهشی

 • جامعه شناسی سلامت، بیماری و پزشکی
 • جامعه شناسی خانواده، ازدواج و طلاق
 • جامعه شناسی جنسیت و نابرابریهای جنسیتی
 • جامعه شناسی بدن
 • جامعه شناسی ارتباطات
 • روان شناسی اجتماعی (جامعه شناختی)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سمانه اسکندری، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، رحمت اله معمار (1400) تبیین جامعه شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه های استان مازندران مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1400; 119-164
2
سارا خزائی، محمد اسماعیل ریاحی (1400) مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان؛ دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد جامعه شناسی کاربردی: سال 32 شمار 1; 107-143
3
4
محمد اسماعیل ریاحی، سیمین ابوحمزه (1399) بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 7 شماره 16; 9-39
5
Mojgan Firouzbakht, َAram Tirgar, Karimollah Hajian-Tilaki, Fatemeh Bakouei, Mohammad Esmaeil Riahi, Maryam Nikpour (2020) Social capital and fertility behaviors: a cross-sectional study in Iranian women health care workers BMC Women's Health: 20; 58
6
صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1398) آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 14; 233-260
7
صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1398) آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 6 (14); 233-260
8
سیمین کاظمی گلباغی، محمد اسماعیل ریاحی (1398) تحلیل جامعه شناختی مسئله قصور پزشکی در شهر تهران (مطالعه ترکیبی) مسائل اجتماعی ایران: 10 (2); 243-269
9
محمد اسماعیل ریاحی، خدیجه پورالماسی (1398) بررسی جامعه شناختی تجربه مزاحمت جنسی زنان در محیط کار (آزمون تجربی نظریه فعالیت های روزمره) رفاه اجتماعی: 19 (72); 91-130
10
Mojgan Firouzbakht, Mohammad Esmaeil Riahi, Karimollah Hajian-Tilaki, Abbas Ebadi, َAram Tirgar, Maryam Nikpour (2019) Relationship of social capital with overweight and obesity among female health care workers caspian journal of internal medicine: 10 (3); 281-288
11
محمد اسماعیل ریاحی، رحمت اله معمار، مهدی رحیمی راد (1398) بررسی جامعه شناختی اثرات دینداری بر سلامت روان با استفاده از مدل فرایند استرس؛ مطالعة دانشجویان و طلاب شهر قم علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد: 15 (2); 133-172
12
محمد اسماعیل ریاحی، صدیقه دوری بجستانی (1397) بررسى اثرات سرمایه اجتماعى خانواد ه بر گرایش به مصرف سیگار دوفصلنامه پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده: دوره 1397 شماره 11; 182-198
13
محمود شارع پور، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمد اسماعیل ریاحی (1397) فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیرمجاز بررسی مسائل اجتماعی ایران: نهم; 117-138
14
محمد اسماعیل ریاحی، وحید اسماعیلی (1397) بررسی جامعه شناختی نگرش به قتل های ناموسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان مطالعات اجتماعی ایران: دوره 12 شماره 3; 52-79
15
محمد اسماعیل ریاحی، سمانه اسکندری، بهزاد حکیمی نیا (1397) بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران جامعه شناسی کاربردی: سال 29- پیاپی 71- شماره 3; 1-18
16
Mojgan Firouzbakht, َAram Tirgar, Abbas Ebadi, Hamid Sharif Nia, Tuula Oksanen, Anne Kouvonen, Mohammad Esmaeil Riahi (2018) Psychometric Properties of Persian Version of the Short-Form Workplace Social Capital Questionnaire for Female Health Workers International Journal of Occupational and Environmental Medicine: 9 (4); 184-193
17
محمد اسماعیل ریاحی، محمد عثمان حسین بر، عثمان کرد، سمیه ریگی لادز (1397) تبیین جامعه شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ برسلامت روان آنان؛ مطالعه موردی: زنان شهر زاهدان مطالعات اجتماعی اقوام: دوره 1 شماره 1; 59-81
18
سیمین کاظمی گلباغی، محمد اسماعیل ریاحی (1397) پیامدهای فردی و اجتماعی شکایت از قصور پزشکی در میان پزشکان: یک مطالعه کیفی سلامت اجتماعی: دوره پنجم- شماره 2; 159-170
19
محمد اسماعیل ریاحی، زینب محمودآبادی (1397) تبیین جامعه شناختی اثر نقشهای جنسیتی بر افسردگی باتأکیدبر مفهوم خودخاموشی جامعه شناسی کاربردی: سال 29- پیاپی 69- شماره 1; 129-146
20
Mojgan Firouzbakht, َAram Tirgar, Karimollah Hajian-Tilaki, Abbas Ebadi, Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Mohammad Esmaeil Riahi (2018) Social capital and fertility behaviors among female workers in healthcare settings Reproductive Health: 15; 67
21
مژگان فیروزبخت، محمد اسماعیل ریاحی، آرام تیرگر (1396) بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی زنان: یک مطالعه مروری در مجلات فارسی سلامت اجتماعی: 4 (3); 190-200
22
علی اصغر فیروزجائیان، محمد اسماعیل ریاحی، منصوره محمدی دوست (1395) تحلیل جامعه شناختی طلاق عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 5; 59-33
23
24
محمد اسماعیل ریاحی، طاهره لطفی خاچکی (1395) تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران )مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران( پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 5(2); 69-88
25
26
محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، سمانه اسکندری (1393) بررسی تطبیقی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره ای بر میزان اعتماد اجتماعی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 2(4); 27-50
27
محمد اسماعیل ریاحی (1391) شناسایی همبسته های اجتماعی میزان و دلایل موافقت یا مخالفت با ازدواج موقت فصلنامه خانواده پژوهی: 8 (32); 485-504
28
محمد اسماعیل ریاحی (1390) بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان رضایت مندی از تصویر بدن زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 9(3); 5-33
مقاله ارائه‌شده
1
محمد اسماعیل ریاحی، محبوبه السادات رحمن پور (1397) بررسی اثرات منفی مهاجرت بر جمعیت سالمندان ساکن مناطق روستایی و راهکارهای کاهش آن همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی اجتماعی)، ایران¡ تهران
2
Sedigeh Mirza Mostafa, Mohammad Esmaeil Riahi (2018) School and Mental Health of Students XIX ISA Congress of Socilogy, Canada, Torento
3
محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، طاهره رحمانی نژاد (1397) مطالعه کیفی تجربه ی مزاحمت های خیابانی زنان و دختران جوان در فضاهای عمومی شهر سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، ایران¡ تهران
4
محمد اسماعیل ریاحی، حوریه نورانیان امیری (1397) بررسی جامعه شناختی تاثیرمیزان کنترل اجتماعی بر میزان گرایش به بی وفایی زناشویی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، ایران¡ تهران
5
محمد اسماعیل ریاحی (1396) اثرات بیکاری بر سلامتی فارغ التحصیلان دانشگاهی چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان زن دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد اسماعیل ریاحی، مهدی علیزاده (1394) آسیب شناسی فرهنگ کار و نگرش های مردم استان مازندران نسبت به آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
پایان‌نامه
1
2
معصومه احدی، محمد اسماعیل ریاحی، سید مهدی متولیان (1400) تحلیل جامعه شناختی معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان دانشگاه مازندران
3
فاطمه نیکزاد، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا (1400) بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سلامت روان برحسب وضعیت تاهل
4
سارا خزائی، محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، امید قادرزاده (1399) مطالعه ترکیبی نقش مصرف اینترنت در شکل گیری هویت بدنی دختران نوجوان
5
6
زهره جعفری وحید، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1399) تحلیل جامعه شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه ی یادگیری اجتماعی ایکرز
7
صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور، محمد رضایی (1398) تجربه دانش آموزی و اختلال روان: مطالعه جامعه شناختی یکی از مدارس فرزانگان شهر تهران
8
9
10
11
12
13
محبوبه اسفندیاری کلایی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1397) تحلیل جامعه شناختی اثرات پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان اختلالات روانی ساکنین شهر ساری
14
حسن قدیری، علی اصغر فیروزجائیان، محمد اسماعیل ریاحی (1397) تحلیل جامعه شناختی روابط فرازناشویی در شهر قزوین
15
سیمین کاظمی گلباغی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور، شیرین احمدنیا (1397) تحلیل جامعه شناختی رابطه پزشک-بیمار با تاکید بر قصور پزشکی
16
خدیجه ادهمی، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1396) بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران
17
18
خدیجه پورالماسی، محمد اسماعیل ریاحی (1396) بررسی جامعه شناختی میزان تجربه مزاحمت جنسی زنان در محل کار
19
20
21
22
زینب محمودآبادی، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا، فاطمه جواهری (1395) بررسی جامعه شناختی اثرات نقش های جنسیتی بر میزان افسردگی از طریق خودخاموشی
23
24
آمنه مشایخ صالحانی، محمد اسماعیل ریاحی، قربانعلی ابراهیمی (1395) بررسی جامعه شناختی حمایت اجتماعی بر میزان شادی
25
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد اسماعیل ریاحی (1396) اثرات بیکاری بر وضعیت سلامتی دانش آموختگان دانشگاهی در ایران: نگاهی جامعه شناختی دفتر پژوهشی آموزش و اشتغال زنان