1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه جامعه شناختی تاثیر قربانی مزاحمت شدن(سایبری و سنتی) به عنوان منبع فشار بر روی انحراف
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قربانی مزاحمت سایبری، قربانی مزاحمت سنتی، نظریه فشار عمومی، انحراف
سال 1395
پژوهشگران ناهید ریسمانچی(دانشجو)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد مشاور)، اکبر علیوردی نیا(استاد راهنما)

چکیده

نفوذ فناوری اطلاعات به تمام ابعاد زندگی انسان، رایانه ها را به ابزاری مهم در زندگی روزمره تبدیل کرده است. رایانه ها اشکال مختلفی از جرایم را به وجود می آورند که یکی از مصادیق آن مزاحمت های سایبری می باشد. در مقابل مزاحمت های سایبری نوع دیگری از مزاحمت به نام مزاحمت سنتی قرار دارد. افرادی که در معرض مزاحمت به عنوان یک منبع فشار قرار می گیرند رفتار های انحرافی مانند خودکشی، خودآزاری به عنوان پاسخی به فشار، از خود نشان می دهند. تحقیق حاضر با هدف بررسی قربانی مزاحمت شدن(سایبری و سنتی) به عنوان منبع فشار بر روی انحراف تدوین شده است. چهارچوب نظری تحقیق حاضر، نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو می باشد. از دیدگاه نظریه اگنیو، یکی از منابع فشار وجود محرک منفی می باشد، قربانی مزاحمت شدن(سایبری و سنتی) به عنوان یکی از محرک های منفی، به عنوان متغیر مستقل تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جمعیت آماری تحقیق را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1396-1395تشکیل داده اند، که در مجموع 400 نفر از این دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. توصیف متغیر وابسته نشان می دهد که 2/75 درصد دانشجویان اصلاً مرتکب رفتار انحرافی نشده اند، 8/18 درصد در حد کم، 8/3 درصد در حد متوسط و 2/2 درصد از دانشجویان در حد زیاد مرتکب رفتار انحرافی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که قربانی مزاحمت سنتی و سایبری شدن تاثیر مثبت بر روی رفتار انحرافی دانشجویان دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که قربانی مزاحمت سنتی و سایبری شدن تاثیر مثبت بر روی رفتار انحرافی درونی در دختران و رفتار انحرافی بیرونی در پسران دارد. همچنین حالات عاطفی منفی در دانشجویان تابعی مثبت از قربانی مزاحمت سایبری و سنتی شدن می باشد.