1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
انواع و ابعاد مزاحمت های خیابانی تجربه شده و مقابله ی فردی با آن، در میان دانشجویان دختر دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنان، مزاحمت خیابانی، مقابله فردی، دانشجو
سال 1394
مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی ، طاهره لطفی خاچکی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع و ابعاد مزاحمت های خیابانی تجربه شده توسط دختران و برخی از عوامل تاثیر گذار در این زمینه - (مانند گروه سنی, پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مقابله فردی) - صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش, کلیه دانشجویان دختر دانشگاه مازندران و حجم نمونه 362 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر, پرسشنامه می باشد. در این پژوهش پس از مرور دیدگاههای نظری سنت گرا, دیدگاه لیبرال/ روانی و دیدگاه فمنیستی, از نظریه های فمنیستی به عنوان چهارچوب نظری, استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان تجربه مزاحمت خیابانی توسط پاسخگویان در سه ماه گذشته, به ترتیب شامل ابعاد مزاحمت غیر فیزیکی, متلک پراکنی, مزاحمت فیزیکی و پیشنهاد و تهدید جنسی بوده است. همچنین, بیشترین انواع تجربه شده مزاحمت های خیابانی در این ابعاد, به ترتیب شامل بوق زدن با وسایل نقلیه (89.1), حرف های نامناسب (متلک) (28.1), تنه زدن (21.9), و حرف های توهین آمیز و درخواستهای صریح جنسی (20.4) می باشد.همچنین بر طبق نتایج تحلیل رگرسیونی, متغیر مقابله فردی (B=-0.199) قوی ترین تبیین کننده متغیر وابسته تحقیق حاضر می باشند. و پس از آن متغیر مقابله غیر فردی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی با میزان مورد مزاحمت قرار گرفتن, رابطه دارند.