1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در افسردگی با تاکید بر مفهوم خودخاموشی در نهاد خانواده (مطالعه موردی مردان و زنان ازدواج کرده ی شهر تهران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تفاوتهای جنسیتی، نقشهای جنسیتی؛ افسردگی؛ نهاد خانواده؛ خودخاموشی
سال 1395
مجله جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی ، زینب محمودآبادی

چکیده

مقاله ی حاضر به ارزیابی رویکردهای جامعه شناختی در باره ی تفاوتهای جنسیتی در شکل گیری و تشدید افسردگی مردان و زنان و آثار آن در نهاد خانواده می پردازد. پرسش آن است که "نقشهای جنسیتی" چگونه و با چه سازوکاری می توانند منجر به بروز میزان های متفاوتی از افسردگی در بین مردان و زنان متأهل شوند؟ به این منظور، با تلفیق نظریه های "نقش"، "قدرت و جنسیت" و "خودخاموشی" مدل نظری تحقیق تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر که به روش پیمایش انجام شده است، زنان و مردان متاهل 20 تا 45 ساله ساکن شهر تهران هستند که با استفاده از روش «نمونه گیری تصادفی خوشه ای» ساده، تعداد 720 نفر از آنان، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خوداجراء بوده است و داده ها، پس از کدگذاری و استخراج به وسیله نرم افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که در مجموع، میزان افسردگی بر اساس "نقشهای جنسیتی زنانه و مردانه" متفاوت است؛ بدین معنی که "نقش های جنسیتی زنانه ی غالب"، افراد را مستعد افسردگی می کند، در حالی که نقشهای "جنسیتی مردانه ی غالب"، مانند سپری در مقابل افسردگی عمل می کند. هم چنین یافته ها نشان می دهد که بین میزان خودخاموشی و میزان افسردگی، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.