1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی اثرات دینداری بر میزان اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی مدل استرس اجتماعی لئونارد پیرلین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اختلال روان، دین داری، حمایت اجتماعی ادارک شده، استرس، عزت نفس، سلامت روان
سال 1395
پژوهشگران عشوه علیزاده(دانشجو)، رحمت اله معمار(استاد مشاور)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد راهنما)

چکیده

تامین سلامتی مردم در هر کشوری از مهم ترین مسائل اساسی است و نمی توان انکار کرد که سلامت روانی یکی از ابعاد مهم آن است. سلامت روان، نقش مهمی در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا کرده و یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، محسوب می گردد؛ لذا هدف تمامی جوامع این است که شرایطی را فراهم نمایند تا سلامت اعضایشان را حفظ نموده و ارتقا بخشند .از آنجا که دانشجویان در هر جامعه ای از مهمترین نیروهای تاثیرگذار بر توسعه ی کشور محسوب می گردند،شیوع هر گونه اختلال روانی در میان آنان، می تواند به هدر رفتن سرمایه گذاری های مادی و معنوی منجر گردد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﻦداری را ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ادیان و مذاهب، آموزه هایی به پیروانشان ارائه می کنند که با توجه به میزان تعهد و عمل به این آموزه ها آنان می توانند در کاهش یا افزایش فشارزایی رویدادهای زندگی و اثرات روانشناختی آنها نقش داشته باشند. هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان دینداری و نیز اختلال روان دانشجویان دانشگاه مازندران ،با استفاده از مدل استرس اجتماعی لئونارد پیرلین ، و بررسی جامعه شناختی اثرات دینداری برکاهش اختلال روان دانشجویان می باشد . این مطالعه به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، 11961 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران بوده اند که 376 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. چهارچوب نظری مورد استفاده، مدل فرآیند استرس پیرلین می باشد. متغیر میزان دینداری به عنوان متغیر مستقل تحقیق در پی تبیین متغیر وابسته (میزان اختلال روان ) بوده است و از متغیرهای میزان در معرض استرس بودن، میزان حمایت اجتماعی، و میزان عزت نفس به عنوان متغیرهای واسط استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از نرم افزار SSPS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج توصیفی تحقیق بیانگر آن است که بر اساس مقیاس سلامت عمومی(28-QGH)، تنها 9/20 درصد از دانشجویان هیچ گونه اختلال روانی را گزارش نکرده اند؛ در حالی که 1/79 درصد از آنان به میزان های مختلفی مشکوک به اختلال روانی بوده اند که اکثر آنها در حدخفیف (8/67 درصد) بوده و تنها 5/10 درصد اختلال روانی متوسط و یا شدید داشته اند. همچنین، بیش ازدوسوم دان