1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی زنان: یک مطالعه مروری در مجلات فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سلامت اجتماعی، مقالات علمی پژوهشی فارسی، زنان، ایران
سال 1396
مجله سلامت اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران مژگان فیروزبخت ، محمد اسماعیل ریاحی ، آرام تیرگر

چکیده

زمینه و هدف: گرچه سلامت زنان در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی مهم ترین بنیان سلامت جامعه قلمداد می شود، با این حال در مقایسه با سایر ابعاد سلامت، سلامت اجتماعی این گروه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، تعیین برخی از عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی در زنان می باشد. مواد و روش: مطالعه حاضر، یک مطالعه مروری می باشد. کلیه مقالات فارسی در مجلات علمی- پژوهشی که در پایگاه های Elmnet ,Google scholar ,Magiran ,SID ,Iranmedex ,Noormags نمایه شده بودند، بدون محدودیت زمانی و با کلید واژه کلی "سلامت اجتماعی"، و کلید واژه های جزئی تری نظیر "مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی و شکوفایی اجتماعی" ب هعنوان ابعاد سلامت اجتماعی، ب هعلاو ه "زنان" مورد جستجو قرار گرفتند. از 431 مقاله مورد بررسی، در نهایت 20 مقاله مطابق با هدف مطالعه، تشخیص داده شد و مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از مقالات برگزیده نشان م یدهد که مؤلف ههای پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیلات، درآمد، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، از ارتباط معن یداری با سلامت اجتماعی برخوردار بوده اند. نتیجه گیری: سلامت اجتماعی زنان در مقایسه با سایر ابعاد سلامت در علوم سلامت و بهداشت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ب همنظور تحقق بالاترین سطح سلامت، توجه به عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی، در کنار سایر عوامل مؤثر، ضروری به نظر می رسد.