1403/03/10
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناسی نگرش جوانان به عشق و ازدواج (مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نگرش به عشق و ازدواج، فردگرایی، اعتماد اجتماعی، مصرف گرایی، عشق سیال
سال 1397
پژوهشگران رویا قنبری(دانشجو)، داود رضی(استاد مشاور)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد راهنما)

چکیده

انجام عمل اجتماعیِ ازدواج به عنوان یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین انتخابهای زندگی، تحت تاثیر عوامل عینی و ذهنی گوناگونی قرار دارد که یکی از مهمترین عوامل ذهنی، نوع نگرش افراد نسبت به ازدواج می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش جوانان نسبت به عشق و ازدواج و شناسایی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر آن انجام شده است. نظریه های رابطه ناب گیدنز و عشق سیال باومن به عنوان چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند که بر اساس آنها، سعی شد تا تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق (مصرف گرایی، اعتماد اجتماعی، استفاده از فناوری های ارتباطی جدید، مصرف گرایی، گرایش به عشق سیال) بر نگرش نسبت به ازدواج مورد سنجش قرار گیرد. پزوهش حاضر با روش پیمایش انجام شده و برای گرداوری داده ها از پرسشنامه های خود اجراء استفاده شده است. جامعه اماری، تمامی دانشجویان دانشگاه مازندران در نیمسال اول تحصیلی 98-1397 بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم به صورت تصادفی 400نفر از آنان به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق، حدود دوسوم پاسخگویان را دانشجویان دختر و یک سوم را پسران تشکیل داده اند که میانگین سنی آنان 5/20 سال بوده و اکثرا در خانواده های 3-4 نفره زندگی می کنند. نتایج آزمون های تفاوت میانگین نشان داد که میانگین نگرش مثبت به ازدواج دربین دختران، دانشجویان رشته های علوم انسانی و اجتماعی، و ساکنان خانواده های پرجمعیت تر بالاتر از سایر پاسخگویان بوده است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادکه 9/30درصد از نوسانات در نگرش مثبت به ازدواج به ترتیب توسط شش متغیر مستقل تحقیق، شامل؛ میزان اعتماد اجتماعی (مقدار بتای 265/0)،میزان مصرف گرایی (168/0-) ،میزان فردگرایی (151/0-)،میزان استفاده از فناوری های ارتباطی جدید (143/0)، میزان گرایش به عشق سیال (131/0-)، و جنسیت (110/0) قابل تبیین می باشد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که دختران نسبت به پسران نگرش مثبت تر و تمایل بیشتری به ازدواج دارن همچنین دخترانی که در رشته های تحصیلی علوم انسانی تحصیل میکنند و در خانواده های پر جمعیت هستند نسبت به دخترانی که در رشته های دیگر و در خانواده های کم جمعیت تر هستند نگرش مثبت تری به ازدواج دارند. از بین مت