1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
تجربه دانش آموزی و اختلال روان: مطالعه جامعه شناختی یکی از مدارس فرزانگان شهر تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سلامت روان، آموزش پنهان، روش تحقیق تصویری، فرآیند استرس، تجربه ی دانش آموزی
سال 1398
پژوهشگران صدیقه میرزا مصطفی(دانشجو)، محمود شارع پور(استاد مشاور)، محمد رضایی(استاد مشاور)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد راهنما)

چکیده

این مطالعه، با هدف شناسایی نقش آموزش های پنهان مدرسه در سلامت روان دانش آموزان انجام شده است و سلامت روانی دانش آموزان را به عنوان مسئله ای اجتماعی مورد بررسی قرار داده و آن را با توجه به شرایط اجتماعی و ویژگی های نقش دانش آموزی، توضیح داده است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه فرآیند استرس پیرلین و مفاهیم آموزش پنهان، نقش مدرسه در شکل گیری سلامت روان و اختلالات روانی دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است. فرآیند استرس، به عنوان فرآیندی اجتماعی و در بستر عوامل اجتماعی در نظر گرفته شده است و از این طریق، استرس زاها، عوامل میانجی و در نهایت پیامدهای آن برای دانش آموزان شرح داده شده است. با توجه به اهداف و پرسش های پژوهش، روش تحقیق کیفی و مورد پژوهی برای این مطالعه انتخاب شده است و از مشاهده ی مشارکتی، مصاحبه و مطالعه ی تصویری، برای شناخت جهان دانش آموزی و الزامات روانی آن استفاده شده است. برای ایجاد فهمی عمیق و چند جانبه نسبت به زندگی دانش آموزی و فشارهای روانی ناشی از آن، مصاحبه هایی چندمرحله ای طی دو سال با دانش آموزان انجام شد که دو مرحله از آنها تصویر محور بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد عوامل محیطی و فیزیکی مدارس، شرایط روانی غالب در فضای مدرسه و روال های گوناگون آموزشی، از مهم ترین عوامل استرس زا برای دانش آموزان بوده است. برنامه پنهان مدارس نیز از عوامل ایجاد و تشدید استرس برای دانش آموزان است. عوامل استر س زا برای دانش آموزان، تحت تاثیر متغیرهای واسط و تعدیل کننده، پیامدهای ذهنی و رفتاری گوناگونی دارد که یکی از مهم ترین آنها، ایجاد تعارض های گوناگون در ذهن دانش آموزان است. دانش آموزان با تجربه ی نقش دانش آموزی، به طور مداوم در معرض دوگانه هایی هستند که درک این دوگانه های متعارض می تواند زندگی دانش آموزی و شرایط روانی این نقش را برای ما آشکار نماید.