1403/03/09
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی خانواد ه بر گرایش به مصرف سیگار
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خانواد ه، سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی، سیگار
سال 1397
مجله دوفصلنامه پژوهشهاي انتظامي اجتماعي زنان و خانواده
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی ، صدیقه دوری بجستانی

چکیده

زمینه و هد ف: گرایش به مصرف سیگار یکی از مهم ترین مشکلات و آسیب‎های اجتماعی است. پژوهشگران سرمایه اجتماعی را از عوامل زمینه ساز د ر سلامت اجتماعی و کاهش خطر پذیری جامعه می‎د انند . این پژوهش با هد ف ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی خانواد ه بر گرایش به مصرف سیگار انجام پذیرفته است. روش: این پژوهش از نظر هد ف، کاربرد ی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه پژوهش را د انشجویان د ختر و پسر د انشگاه مازند ران به تعد اد 9940 نفر تشکیل د اد ه‎اند و تعد اد 400 نفر از آنان با استفاد ه از روش نمونه گیری تصاد فی طبقه‎ای متناسب، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد ه اند . د اد ه‎ها با استفاد ه از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ 90/0 برای سرمایه اجتماعی خانواد ه و 72/0 برای گرایش به مصرف سیگار) جمع آوری و با کمک آزمون تی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد ند . یافته‎ها و نتایج: پژوهش نشان د اد که هر چه میزان سرمایه اجتماعی شناختی د رون و بیرون از خانواد ه بیشتر باشد ، میزان گرایش به مصرف سیگار د ر افراد کمتر خواهد بود . این د ر حالی است که بین سرمایه اجتماعی ساختاری د رون و بیرون از خانواد ه با میزان گرایش به مصرف سیگار رابطه معناد اری وجود ند ارد . با توجه به این که سرمایه اجتماعی شناختی با مولفه‎هایی نظیر: اعتماد ، رضایت، حمایت اجتماعی، صمیمیت، نظارت و آگاهی و نوع د وستی،د ر کاهش گرایش به مصرف سیگار د ر بین جوانان نقش د ارد ، توجه به این بُعد ِ سرمایه اجتماعی خانواد ه، د ر تد وین راهبرد های سیاستی پیشگیری از مصرف سیگار اهمیت د ارد .