1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی رابطه استفاده از اینترنت و مدیریت بدن در بین جوانان شهر بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استفاده از اینترنت- مدیریت بدن- تشدید- مقایسه اجتماعی- شی انگاری بدن- جوانان شهر بابل
سال 1395
پژوهشگران مرضیه بزرگی(دانشجو)، نادر رازقی(استاد مشاور)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد راهنما)

چکیده

امروزه با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در بین جوانان، این رسانه به عنوان یک تکنولوژی مدرن یکی از عوامل مهم در دگرگونی فرهنگی و فرهنگ پذیری جوانان محسوب می شود. همچنین نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که این رسانه جدید، به شدت قادر به تاثیرگذاری بر احساسات، افکار، باورها، نگرش ها و رفتارهای مخاطبین خود می باشد. در این تحقیق به بررسی جامعه شناختی رابطه بین استفاده از اینترنت با میزان مدیریت بدن پرداخته شده است. اصلی ترین پرسش تحقیق این است که آیا بین استفاده از اینترنت (میزان و نوع) و میزان گرایش جوانان به مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ گویی به این سوال، ترکیبی از نظریه های کاشت، استفاده و رضامندی، مقایسه اجتماعی و شی انگاری بدن به عنوان چارچوب نظری به کار گرفته شده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خوداجراء بوده است. جامعه آماری تحقیق در مجموع 382 نفر از جوانان 29-18سال ساکن در شهر بابل بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به صورت تصادفی انتخاب شده اند. متغیرهای میزان و نوع مصرف اینترنت، مقایسه اجتماعی، شی انگاری بدن، عزت نفس، و تشدید به عنوان متغیرهای مستقل و واسط؛ و متغیر مدیریت بدن به عنوان متغیر وابسته این تحقیق در نظر گرفته شده اند. داده ها، پس از گردآوری و کدگذاری، توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج توصیفی نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه اینترنت در جامعه آماری مورد نظر، پنج ساعت بوده است. استفاده از اینترنت با انگیزه تفریح و سرگرمی در بین 1/91 درصد از پاسخگویان، در حد متوسط و زیاد گزارش شده است. همچنین، بیش از چهار پنجم از پاسخگویان(2/84درصد)، به مقدار متوسط و زیاد به مدیریت بدن خود می پرداخته اند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی، رابطه مستقیم و معناداری بین میزان مصرف اینترنت، نوع مصرف اینترنت، تشدید، مقایسه اجتماعی صعودی و شرم از بدن با مدیریت بدن مشاهده شده است، به گونه ای که با افزایش مقادیر این متغیرها، میزان مدیریت بدن در بین جوانان نیز افزایش یافته است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیر تشدید با ضریب تأثیر استاندارد (4/0beta=) قوی ترین پیش بینی کننده متغیر مدیریت بدن می باشد و سایر متغیرها از جمله متغیرهای مقایسه اجتماعی صعودی ظاهر، مصرف تفریحی اینترنت، شرم