1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی پنهان-آموزش غیررسمی-هویت دوگانه
سال 1398
مجله جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران صدیقه میرزا مصطفی ، محمد اسماعیل ریاحی ، محمود شارع پور

چکیده

هدف این پژوهش توصیفی ژرف از تجربه زیسته دانش آموزان از برنامه درسی پنهان مدرسه است.