1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی فردگرایانه و جمع گرایانه بر گرایش به رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان جویبار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزش های فرهنگی، فردگرایانه و جمع گرایانه، رفتارهای نوع دوستانه
سال 1402
پژوهشگران مجید کریمی(دانشجو)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد مشاور)، حیدر جانعلی زاده چوب بستی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی فردگرایانه و جمع گرایانه بر گرایش به رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان جویبار انجام شد. از پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان پسر متوسطه اول استان مازندران(شهرستان جویبار) به تعداد 1736 نفر بوند و با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 320 نفر می باشد. نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای بود. نتایج این تحقیق نشان میدهد بطور کلی میانگین گرایش به رفتارهای نوع دوستانه 3.7 و میانگین گرایش به ارزش های فرهنگی جمع گرایانه 3.9 و میانگین گرایش به ارزش های فرهنگی فردگرایانه 4.1 است. رابطه معنی داری بین ارزش های فرهنگی فردگرایانه با گرایش به رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان متوسطه اول وجود ندارد. بین ارزش های فرهنگی جمع گرایانه با گرایش به رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان متوسطه اول رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. (r=0.307) نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد از میان متغیرهای ارزش های فرهنگی؛ متغیر ارزش های فرهنگی فردگرایانه تاثیری بر گرایش به رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان ندارد و متغیر ارزش های فرهنگی جمع گرایانه بر گرایش به رفتارهای نوع دوستانه و ابعاد رفتارهای نوع دوستانه متابعت آمیز، موقعیت بحرانی، هیجانی و ناشناس دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.