1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تفاوتهای جنسیتی در پیامدهای اجتماعی- روانی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تفاوت های جنسیتی ناباروری پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری برچسب زنی استیگما
سال 1391
مجله مطالعات راهبردی زنان
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی ، الهام زارع زاده مهریزی

چکیده

ناباروری به عنوان پدیده ای با ماهیت زیستی، هم زمان ابعادی روانی- اجتماعی نیز دارد. از این رو، بروز پیامدهای روانی- اجتماعی به دنبال تشخیص ناباروری، پدیده ای قابل انتظار خواهد بود. لذا؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی برخی از پیامدهای روانی- اجتماعی منفی ناباروری در بین نمونه ای از زنان و مردان نابارور شهر یزد پرداخته و تفاوت های جنسیتی در این زمینه را شناسایی کند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش پیمایش، از پرسش نامه همراه با مصاحبه جهت گردآوری داده ها، بهره برده است. حجم نمونه شامل 360 نفر (180 زوج نابارور) مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی است که تفاوت جنسیتی معناداری در گزارش کردن پیامدهای منفی ناباروری در بین مردان و زنان نابارور وجود ندارد؛ با این حال، مردان و زنان در شیوه های مقابله با داغ ناباروری، میزان انزوای ناشی از ناباروری، نوع تصور از خویشتن به علت ناباروری، و نیز تصور از نوع نگاه دیگران مهم نسبت به خود، تفاوت های معناداری با یکدیگر داشتند.