1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
احساس عدالت، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، رسانه های جمعی، مصرف رسانه ای
سال 1397
مجله جامعه شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی ، سمانه اسکندری ، بهزاد حکیمی نیا

چکیده

احساس عدالت یکی از مهمترین عوامل موثر بر ثبات اجتماعی، بهره وری اقتصادی و مشروعیت سیاسی می باشد. مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه ای (روزنامه چاپی، تلویزیون داخلی/ ماهواره ای و اینترنت) با میزان احساس عدالت بپردازد. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 بوده اند که تعداد 400 نفر بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب گردیده و پرسشنامه های خود اجراء در بین آن ها توزیع شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حالی که بین میزان تماشای تلویزیون داخلی و احساس عدالت رابطه مثبت برقرار می باشد، میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای و استفاده از اینترنت دارای رابطه منفی با میزان احساس عدالت بوده اند. هم چنین، میزان مطالعه روزنامه دارای رابطه معناداری با میزان احساس عدالت نمی باشد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان می دهد که پس از متغیر میزان تماشای تلویزیون داخلی که دارای بیش ترین تأثیر معنادار بر میزان احساس عدالت می باشد، متغیر های میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای و میزان استفاده از اینترنت در رده های بعدی قرار می گیرند.