1403/03/11
محمد اسماعیل ریاحی

محمد اسماعیل ریاحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135342654

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی فرهنگ کار و نگرش های مردم استان مازندران نسبت به آن
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نگرش به کار، فرهنگ کار، انگیزه های کار، خودپنداره شغلی، تجربیات شغلی، استان مازندران.
سال 1394
پژوهشگران محمد اسماعیل ریاحی ، مهدی علیزاده

چکیده

هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی فرهنگ کار و نگرش مردم نسبت به آن در استان مازندران بوده است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته و ابزار جمع آوری داده ها نیز، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیه افراد 65-15 ساله ساکن در استان مازندران (2263490 نفر) بوده و حجم نمونه نیز 440 نفر برآورد شده است. در این پژوهش شش شهر رامسر و نوشهر از غرب استان مازندران، آمل و بابل از مرکز استان، و ساری و بهشهر از شرق استان مازندران به عنوان نمونه معرف شهرهای استان انتخاب شدند. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهد که 190 نفر(2/43 درصد) از پاسخگویان زن و 250 نفر (8/56 درصد) مرد بوده و میانگین سنی پاسخگویان 34 سال گزارش شده است. حدود 55 درصد از پاسخگویان، تحصیلاتی در حد دیپلم و یا پایین تر داشته اند و مابقی آنان دارای تحصیلات دانشگاهی در سطوح مختلف بوده اند. همچنین درحالیکه حدود یک چهارم (1/24 درصد) پاسخگویان خانه دار و 6/18 درصد محصل و دانشجو بوده اند، 1/9 درصد آنها بیکار و مابقی (2/48 درصد) شاغل در مشاغل مختلف گزارش شده اند. جمع بندی کلی نوع نگرش افراد نسبت به کار که از ترکیب سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری حاصل شد نشان داد که حدود دو سوم پاسخگویان نگرش بینابین نسبت به کار داشته و حدود یک سوم پاسخگویان نیز دارای نگرش مثبت به کار بوده اند. تنها دو درصد پاسخگویان در این زمینه نگرش منفی داشته اند. مطابق یافته ها 8/62 درصد از مردان و 4/67 درصد از زنان نگرش بینابین یا خنثی به کار داشته اند. حدود یک سوم زنان و مردان نیز نگرش مثبت نسبت به کار داشته اند. همچنین در بین گروه های سنی مختلف بالاترین درصد نگرش مثبت به کار متعلق به گروه سنی 54-45 سال (1/53درصد) بوده است. پس از این گروه سنی نیز گروه های سنی44-35 و64-55 سال قرار گرفته اند. علاوه بر این در بین گروه های مختلف تحصیلی بالاترین درصد نگرش مثبت به کار بر حسب تعداد افراد هر گروه، متعلق به گروه ابتدایی با 5/64 درصد بوده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، متغیر "فرهنگ کار" قوی ترین پیش بینی کننده نگرش مثبت نسبت به کار بوده است (32/0 Beta =) و متغیر های مستقل تحقیق در مجموع حدود 66 درصد از تغییرات نگرش نسبت به کار را تبیین کرده اند. نتایج آزمون فرضیات هم نشان داد که متغیرهای دهگانه ی؛ فرهنگ کار، انگیزه های بیرونی کار، انگیزه های درونی کار، ن