16 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

معرفی

Ordered data, Censoring, Record values, Prediction and estimation, Distribution theory, Reliability

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آمار گرایش استنباط ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: پیش بینی آماره های مرتب و رکوردها
بیشتر

علایق پژوهشی

 • برآوردیابی و پیش بینی بر اساس داده های ترتیبی
 • نظریه توزیع ها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zuber Akhter, S.M.T.K. MirMostafaee, Ehsan Ormoz (2022) On the order statistics of exponentiated moment exponential distribution and associated inference JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 92; 1322-1346
2
3
4
Alieh Toumaj, S.M.T.K. MirMostafaee, Gholamhossein Hamedani (2021) The Transmuted Inverted Nadarajah-Haghighi Distribution With an Application to Lifetime Data Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: 17; 451-466
5
Abolfazl Joukar, Masoumeh Ramezani, S.M.T.K. MirMostafaee (2021) Parameter estimation for the exponential-Poisson distribution based on ranked set samples COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 50; 560-581
6
Devendra Kumat, Sanku Dey, Ehsan Ormoz, S.M.T.K. MirMostafaee (2020) Inference for the unit-Gompertz model based on record values and inter-record times with an application Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo: 69; 1295-1319
7
Gholamhossein Gholami, Ahmad Pourdarvish, S.M.T.K. MirMostafaee, Morad Alizadeh, Ali Najibpoor (2020) On The Gamma Gumbel Distribution Applied Mathematics E-Notes: 20; 142-154
8
Abolfazl Joukar, Masoumeh Ramezani, S.M.T.K. MirMostafaee (2020) Estimation of P(X > Y) for the power Lindley distribution based on progressively type II right censored samples JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 90; 355-389
9
Zuber Akhter, S.M.T.K. MirMostafaee, Haseeb Athar (2019) On the moments of order statistics from the standard two-sided power distribution Journal of Mathematical Modeling: 7; 381-398
10
11
S.M.T.K. MirMostafaee, Morad Alizadeh, Emrah Altun, Saralees Nadarajah (2019) The exponentiated generalized power Lindley distribution: Properties and applications Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B: 34; 127-148
12
Morad Alizadeh, Thiago Ramires, S.M.T.K. MirMostafaee, Maryam Samizadeh, Edwin Ortega (2019) A new useful four-parameter extension of the Gumbel distribution: Properties, regression model and applications using the GAMLSS framework COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: 48; 1746-1767
13
Anita Abdollahi Nanvapisheh, S.M.T.K. MirMostafaee, Emrah Altun (2019) A new two-parameter distribution: properties and applications Journal of Mathematical Modeling: 7; 35-48
14
S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi (2019) A note on computing Bayesian tolerance intervals in exponential distribution based on $k$-record values Novi Sad Journal of Mathematics: 49; 23-31
15
Adeleh Fallah, Akbar Asgharzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee (2018) On the Lindley Record Values and Associated Inference Journal of Statistical Theory and Applications: 17; 686-702
16
Morad Alizadeh, S.M.T.K. MirMostafaee, Emrah Altun, Gamze Ozel, Maryam KhanAhmadi (2017) The odd log-logistic Marshall-Olkin power Lindley Distribution: Properties and applications Journal of Statistics & Management Systems: 20; 1065-1093
17
S.M.T.K. MirMostafaee, Morteza Amini, Narayanaswamy Balakrishnan (2017) Exact nonparametric conditional inference based on k-records, given inter-k-record times Journal of the Korean Statistical Society: 46; 308-320
18
Morad Alizadeh, S.M.T.K. MirMostafaee, Indranil Ghosh (2017) A new extension of power Lindley distribution for analyzing bimodal data Chilean Journal of Statistics: 8; 67-86
19
S.M.T.K. MirMostafaee, Morteza Amini, Akbar Asgharzadeh (2017) Bayesian prediction of minimal repair times of a series system based on hybrid censored sample of components’ lifetimes under Rayleigh distribution COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 46; 1788-1806
20
S.M.T.K. MirMostafaee, Mahdi Mahdizadeh, Artur J. Lemonte (2017) The Marshall–Olkin extended generalized Rayleigh distribution: Properties and applications COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: 46; 653-671
21
Morteza Amini, S.M.T.K. MirMostafaee (2016) Interval Prediction of Order Statistics Based on Records by Employing Inter-Record Times: A Study Under Two Parameter Exponential Distribution Metodološki zvezki - Advances in Methodology and Statistics: 13; 1-15
22
S.M.T.K. MirMostafaee, Mahdi Mahdizadeh, Milad Aminzadeh (2016) Bayesian inference for the Topp–Leone distribution based on lower k-record values JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS: 33; 637-669
23
S.M.T.K. MirMostafaee, Akbar Asgharzadeh, Adeleh Fallah (2016) Record values from NH distribution and associated inference Metron: 74; 37-59
24
Jafar Ahmadi, Elham Basiri, S.M.T.K. MirMostafaee (2016) Optimal random sample size based on Bayesian prediction of exponential lifetime and application to real data Journal of the Korean Statistical Society: 45; 221-237
25
Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee, Tahura Sadat Borhani (2016) Probability Model of Allele Frequency of Alzheimer’s Disease Genetic Risk Factor iranian journal of health sciences: 4; 43-48
26
S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi, Arturo Fernadez (2016) Tolerance limits for minimal repair times of a series system with Rayleigh distributed component lifetimes APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 40; 3153-3163
27
مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مریم وحیدیان (1394) فاصله تحمل دوطرفه برای توزیع نمایی براساس رکوردها اندیشه آماری: 20; 1-9
28
S.M.T.K. MirMostafaee, Mahdi Mahdizadeh, Saralees Nadarajah (2015) The beta Lindley distribution Journal of Data Science: 13; 626--603
29
S.M.T.K. MirMostafaee, Jafar Ahmadi, Narjes Sadeghian (2015) Pitman closeness of predictors of future order statistics for two parameter exponential distribution COMPUTATIONAL STATISTICS: 30; 1163-1183
30
S.M.T.K. MirMostafaee (2014) On the moments of order statistics coming from the Topp–Leone distribution STATISTICS & PROBABILITY LETTERS: 95; 85-91
31
Morteza Amini, S.M.T.K. MirMostafaee, Jafar Ahmadi (2014) Log-gamma-generated families of distributions STATISTICS: 48; 913--932
32
33
Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee, Narayanaswamy Balakrishnan (2012) Bayesian prediction of k-record values based on progressively censored data from exponential distribution JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 82; 51-62
34
Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee, Narayanaswamy Balakrishnan (2011) Bayesian prediction of order statistics based on k-record values from exponential distribution STATISTICS: 45; 375-387
35
S.M.T.K. MirMostafaee, Jafar Ahmadi (2011) Point prediction of future order statistics from an exponential distribution STATISTICS & PROBABILITY LETTERS: 81; 360-370
36
Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee, Narayanaswamy Balakrishnan (2010) Nonparametric prediction intervals for future record intervals based on order statistics STATISTICS & PROBABILITY LETTERS: 80; 1663-1672
37
Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee (2009) Prediction intervals for future records and order statistics coming from two parameter exponential distribution STATISTICS & PROBABILITY LETTERS: 79; 977-983
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه اسماعیلی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1401) مدل بندی داده های کووید- 2019 بیمارستان آیت الله روحانی به کمک توزیع سوجاثا و برخی از تعمیم های دو پارامتری آن دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ریاضیات زیستی، ایران¡ بابلسر
2
زهرا گل براری حمزه کلائی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1401) برآوردیابی پارامتر P(Y_{r:n_1} شانزدهمین کنفرانس آمار ایران، ایران¡ بابلسر
3
مسعود بازاری جامخانه، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مرضیه جدیدی (1400) برآوردیابی خطی پارامترهای مکان و مقیاس و پیش بینی خطی در توزیع ماکهام بر اساس k- رکوردها چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ واجارگاه
4
Reza Karimnezhad, Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee (2020) Investigation of Statistical Modeling of Allelic Frequencies Ninth Iranian Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
5
بهاره اعتماد گلستانی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احسان ارمز (1399) برآوردیابی کلاسیک تابع قابلیت اعتماد برای توزیع لیندلی معکوس بر اساس آماره های رکوردی پایین پانزدهمین کنفرانس آمار ایران، ایران¡ یزد
6
Firozeh Bastan, S.M.T.K. MirMostafaee (2020) Estimation for the Poisson-Exponential Distribution Based on Progressively Type-II Censored Data with Uniform and Binomial Removals The 6th Seminar on Reliability Theory and its Applications, Iran, Babolsar
7
Zahra Khoshkhoo Amiri, S.M.T.K. MirMostafaee (2020) On the Maximum Likelihood Prediction of a Future Record Based on Records and Inter-Record Times: A Corrigendum The 6th Seminar on Reliability Theory and its Applications, Iran, Babolsar
8
زهرا حامد مشهدزاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) یک توزیع جدید گسسته: توزیع رایلی معکوس گسسته ی نمایی شده سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ واجارگاه
9
فیروزه باستان، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) تقریب برآوردهای بیزی توسط روش های تیرنی کادان و نمونه گیری نقاط مهم در توزیع پواسن-نمایی دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
10
رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) تصمیم سازی بهینه برای فراوانی های آلل دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
11
زهرا حامد مشهدزاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397) مروری بر برخی از توزیع های گسسته از خانواده ی توزیع های نمایی شده دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ بابلسر-هتل میزبان
12
زهرا حامد مشهدزاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احسان ارمز (1396) برآوردیابی در توزیع رایلی معکوس گسسته دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران¡ رودسر
13
Elham Basiri, S.M.T.K. MirMostafaee (2017) Optimal sample size based on prediction problem under progressively type-II censoring 3rd seminar on reliability theory and its applications, Iran, mashhad
14
سپیده شهریاری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396) مدل بندی طول عمرهای قطعات مکانیکی به کمک توزیع لوماکس و تعمیم های آن دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
15
افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، طهورا سادات برهانی (1395) مقایسه براوردیابی درستنمایی ماکسیمم و کمترین مربعات موزون قطری برای توزیع کوماراسوامی نمایی یافته سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، ایران¡ کرمان
16
Esmaeel Azizi, S.M.T.K. MirMostafaee (2016) Bayesian Estimation for the Marshall-Olkin Extended Exponential Distribution Under Progressively Type-II Censoring with Binomial Removals Second seminar on reliability theory and its applications, Iran, Tehran
17
Milad Aminzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee, Niloufar Safarpour (2016) Prediction of Lower Records Based on Hybrid Censored Samples for the Topp-Leone Distribution Second seminar on reliability theory and its applications, Iran, Tehran
18
طهورا سادات برهانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، زهره محمودی (1394) برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی از طریق حل معادلات غیرخطی و شبیه سازی هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ مشهد
19
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی، سارا نیازی (1393) The Marshall-Olkin Extended Rayleigh Distribution چهل و پنجمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران، ایران¡ سمنان
20
S.M.T.K. MirMostafaee (2013) Bayesian Prediction of k-record Values Based on Hybrid Censored Sample from Exponential Distribution y-BIS 2013: Joint Meeting of Young Business and Industrial Statisticians, Turkey, Istanbul
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین فیاض موقر، سید باقر میر اشرفی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده، معصومه اکبری لاکه، مهرناز محمدپور، مهران نقی زاده قمی، احمد پوردرویش (1396) ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران شرکت برق منطقه ای مازندران
پایان‌نامه
1
مهسا سلیمانی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی، افشین فیاض موقر (1398) طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل
2
فیروزه باستان، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398) برآوردیابی و پیش بینی در توزیع پواسن-نمایی بر اساس داده های ترتیبی
3
رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی
4
مهسا رنجبر، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) مقایسه روش های مختلف آنالیز واریانس یک طرفه در شرایط ناهمسانی واریانس ها
5
عالیه توماج، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1397) استنباط آماری برای چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های جهش یافته
6
مرجان عالیشاه پرکو، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397) طرح های نمونه گیری برای پذیرش بر اساس آزمون های عمر بریده شده
7
سپیده شهریاری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده (1396) برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع لوماکس و تعمیم های آن
8
اعظم رهبری، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396) تعمیمی از توزیع پواسن و کاربرد آن در مدل بندی داده های مراقبت پزشکی
9
مظلومه یحیایی خارکشی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1396) برآوردیابی و پیش بینی بیزی برای توزیع رایلی
10
مریم سمیع زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1396) توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن
11
12
فریده گرجی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1395) مباحثی در فاصله های تحمل برای توزیع نرمال
13
میلاد امین زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1394) استنباط بیزی برای توزیع های رایلی و تاپ لئون بر اساس داده های رکوردی
14
علی نجیب پور، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394) خانواده توزیع های تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال گاما
15
آزیتا نوروزی فیروز، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394) محاسبه فاصله تحمل برای برخی متغیرهای تصادفی گسسته
16
کیمیا نادری، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394) توزیع تاپ-لئون، ویژگی ها و تعمیم جدیدی از آن
17
کبری یزدانی چراتی، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1393) مروری بر چند الگوی آماری تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال متغیر تصادفی بتا
18
19
سارا زیاری، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1393) مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های مارشال-الکین
20
مهران حمیدی املشی، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1392) تحلیل آماری داده های سانسور هیبرید فزاینده توافقی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1400) Parameter estimation for the exponential-Poisson distribution based on ranked set samples دانشکده علوم ریاضی

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: میلاد امین زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: استنباط بیزی برای توزیع های رایلی و تاپ لئون بر اساس داده های رکوردی
 • نام و نام خانوادگی: معصومه رمضانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: پیش بینی کلاسیک و بیزی آماره های مرتب، میانگین و میانه بر اساس داده های سانسور شده نوع II در توزیع نمایی
 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: استنباط آماری برای برخی از توزیع های طول عمر بر اساس داده های سانسور شده ی فزاینده ی نوع ‎II‎ با برداشت های تصادفی
 • نام و نام خانوادگی: سپیده شهریاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع لوماکس و تعمیم های آن
 • نام و نام خانوادگی: مریم سمیع زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن
 • نام و نام خانوادگی: مظلومه یحیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: برآورد و پیش بینی بیزی در توزیع رایلی
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

فايل رگرسيون