1403/04/01
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آمار گرایش استنباط ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: پیش بینی آماره های مرتب و رکوردها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
The Transmuted Inverted Nadarajah-Haghighi Distribution With an Application to Lifetime Data Alieh Toumaj, S.M.T.K. MirMostafaee, Gholamhossein Hamedani (2021)
Parameter estimation for the exponential-Poisson distribution based on ranked set samples Abolfazl Joukar, Masoumeh Ramezani, S.M.T.K. MirMostafaee (2021)
Inference for the unit-Gompertz model based on record values and inter-record times with an application Devendra Kumat, Sanku Dey, Ehsan Ormoz, S.M.T.K. MirMostafaee (2020)
On The Gamma Gumbel Distribution Gholamhossein Gholami, Ahmad Pourdarvish, S.M.T.K. MirMostafaee, Morad Alizadeh, Ali Najibpoor (2020)
On the moments of order statistics from the standard two-sided power distribution Zuber Akhter, S.M.T.K. MirMostafaee, Haseeb Athar (2019)
The exponentiated generalized power Lindley distribution: Properties and applications S.M.T.K. MirMostafaee, Morad Alizadeh, Emrah Altun, Saralees Nadarajah (2019)
A new useful four-parameter extension of the Gumbel distribution: Properties, regression model and applications using the GAMLSS framework Morad Alizadeh, Thiago Ramires, S.M.T.K. MirMostafaee, Maryam Samizadeh, Edwin Ortega (2019)
A new two-parameter distribution: properties and applications Anita Abdollahi Nanvapisheh, S.M.T.K. MirMostafaee, Emrah Altun (2019)
On the Lindley Record Values and Associated Inference Adeleh Fallah, Akbar Asgharzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee (2018)
The odd log-logistic Marshall-Olkin power Lindley Distribution: Properties and applications Morad Alizadeh, S.M.T.K. MirMostafaee, Emrah Altun, Gamze Ozel, Maryam KhanAhmadi (2017)
Exact nonparametric conditional inference based on k-records, given inter-k-record times S.M.T.K. MirMostafaee, Morteza Amini, Narayanaswamy Balakrishnan (2017)
A new extension of power Lindley distribution for analyzing bimodal data Morad Alizadeh, S.M.T.K. MirMostafaee, Indranil Ghosh (2017)
The Marshall–Olkin extended generalized Rayleigh distribution: Properties and applications S.M.T.K. MirMostafaee, Mahdi Mahdizadeh, Artur J. Lemonte (2017)
Bayesian inference for the Topp–Leone distribution based on lower k-record values S.M.T.K. MirMostafaee, Mahdi Mahdizadeh, Milad Aminzadeh (2016)
Record values from NH distribution and associated inference S.M.T.K. MirMostafaee, Akbar Asgharzadeh, Adeleh Fallah (2016)
Probability Model of Allele Frequency of Alzheimer’s Disease Genetic Risk Factor Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee, Tahura Sadat Borhani (2016)
Tolerance limits for minimal repair times of a series system with Rayleigh distributed component lifetimes S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi, Arturo Fernadez (2016)
فاصله تحمل دوطرفه برای توزیع نمایی براساس رکوردها مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مریم وحیدیان (1394)
The beta Lindley distribution S.M.T.K. MirMostafaee, Mahdi Mahdizadeh, Saralees Nadarajah (2015)
Log-gamma-generated families of distributions Morteza Amini, S.M.T.K. MirMostafaee, Jafar Ahmadi (2014)
Bayesian prediction of k-record values based on progressively censored data from exponential distribution Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee, Narayanaswamy Balakrishnan (2012)
Bayesian prediction of order statistics based on k-record values from exponential distribution Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee, Narayanaswamy Balakrishnan (2011)
Nonparametric prediction intervals for future record intervals based on order statistics Jafar Ahmadi, S.M.T.K. MirMostafaee, Narayanaswamy Balakrishnan (2010)
مقاله ارائه شده
برآوردیابی خطی پارامترهای مکان و مقیاس و پیش بینی خطی در توزیع ماکهام بر اساس k- رکوردها مسعود بازاری جامخانه، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مرضیه جدیدی (1400)
Investigation of Statistical Modeling of Allelic Frequencies Reza Karimnezhad, Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee (2020)
برآوردیابی کلاسیک تابع قابلیت اعتماد برای توزیع لیندلی معکوس بر اساس آماره های رکوردی پایین بهاره اعتماد گلستانی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احسان ارمز (1399)
یک توزیع جدید گسسته: توزیع رایلی معکوس گسسته ی نمایی شده زهرا حامد مشهدزاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398)
تصمیم سازی بهینه برای فراوانی های آلل رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398)
مروری بر برخی از توزیع های گسسته از خانواده ی توزیع های نمایی شده زهرا حامد مشهدزاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397)
برآوردیابی در توزیع رایلی معکوس گسسته زهرا حامد مشهدزاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احسان ارمز (1396)
مدل بندی طول عمرهای قطعات مکانیکی به کمک توزیع لوماکس و تعمیم های آن سپیده شهریاری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
مقایسه براوردیابی درستنمایی ماکسیمم و کمترین مربعات موزون قطری برای توزیع کوماراسوامی نمایی یافته افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، طهورا سادات برهانی (1395)
Prediction of Lower Records Based on Hybrid Censored Samples for the Topp-Leone Distribution Milad Aminzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee, Niloufar Safarpour (2016)
برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی از طریق حل معادلات غیرخطی و شبیه سازی طهورا سادات برهانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، زهره محمودی (1394)
The Marshall-Olkin Extended Rayleigh Distribution سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی، سارا نیازی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران افشین فیاض موقر، احمد پوردرویش، معصومه اکبری لاکه، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، سید باقر میر اشرفی، مهرناز محمدپور، مهران نقی زاده قمی (1396)
سخنرانی
Parameter estimation for the exponential-Poisson distribution based on ranked set samples سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1400)
کسب عنوان برتر پژوهشی
برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1399)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت دائم در انجمن ایرانی تحقیق در عملیات سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398)
عضویت دائم در انجمن آمار ایران سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397)
پایان نامه
استنباط پارامتری بر اساس مقادیر رکوردها و زمان بین رکوردها در برخی توزیع های طول عمر زهرا خوشخو امیری، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1402)
برآوردگرهای بهبودیافته برای پارامترهای مدل رگرسیون خطی زهره مهدی زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1402)
Estimation of entropy for some lifetime distributions based on censored data Ayad Jawad Kadhim, Mehran Naghizadeh Qomi, S.M.T.K. MirMostafaee (2023)
استنباط برای برخی از توزیع‌های طول عمر براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ماکسیمم با نمونه‌های نابرابر فروغ السادات تقوی دهاقانی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1402)
برآورد E-بیزی در توزیع چن براساس داده های سانسورشده شقایق غفوری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1402)
Acceptance Sampling Plans in Some Lifetime Distributions Zainalabideen AL-Husseini (Abood Kadhim), S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi (2023)
برآوردیابی پارامتر تنش-مقاومت P(Y_{r:n_2} X_{k:n_1}) برای برخی از توزیع‌های طول عمر زهرا گل براری حمزه کلائی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1401)
Bias corrected maximum likelihood estimation of the parameters for several unit distributions Sarah Abdulkareem Jazea, Akbar Asgharzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee (2022)
Tolerance intervals for time series models Dhuha Yasir Abdulwahhab, Mehrnaz Mohammadpour, S.M.T.K. MirMostafaee, Mehran Naghizadeh Qomi (2022)
On the xgamma distribution and its extensions Abdullah Shaalan Nafnaf, masoumeh Akbari, S.M.T.K. MirMostafaee (2022)
مطالعه‌ای بر گشتاورهای k‎-رکوردها در توزیع نرمال و برخی توزیع‌های طول عمر جدید و کاربردهای آن مسعود بازاری جامخانه، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1400)
طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل مهسا سلیمانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398)
برآوردیابی و پیش بینی در توزیع پواسن-نمایی بر اساس داده های ترتیبی فیروزه باستان، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398)
برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی رضا کریم نژاد، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1398)
مقایسه روش های مختلف آنالیز واریانس یک طرفه در شرایط ناهمسانی واریانس ها مهسا رنجبر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398)
استنباط آماری برای چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های جهش یافته عالیه توماج، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1397)
طرح های نمونه گیری برای پذیرش بر اساس آزمون های عمر بریده شده مرجان عالیشاه پرکو، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1397)
برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع لوماکس و تعمیم های آن سپیده شهریاری، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
تعمیمی از توزیع پواسن و کاربرد آن در مدل بندی داده های مراقبت پزشکی اعظم رهبری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1396)
برآوردیابی و پیش بینی بیزی برای توزیع رایلی مظلومه یحیایی خارکشی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن مریم سمیع زاده، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
مباحثی در فاصله های تحمل برای توزیع نرمال فریده گرجی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1395)
استنباط بیزی برای توزیع های رایلی و تاپ لئون بر اساس داده های رکوردی میلاد امین زاده، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394)
خانواده توزیع های تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال گاما علی نجیب پور، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احمد پوردرویش (1394)
محاسبه فاصله تحمل برای برخی متغیرهای تصادفی گسسته آزیتا نوروزی فیروز، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1394)
توزیع تاپ-لئون، ویژگی ها و تعمیم جدیدی از آن کیمیا نادری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احمد پوردرویش (1394)
مروری بر چند الگوی آماری تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال متغیر تصادفی بتا کبری یزدانی چراتی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احمد پوردرویش (1393)
مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های مارشال-الکین سارا زیاری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، احمد پوردرویش (1393)
تحلیل آماری داده های سانسور هیبرید فزاینده توافقی مهران حمیدی املشی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده (1392)

علایق پژوهشی

 • نظریه توزیع ها
 • برآوردیابی و پیش بینی بر اساس داده های ترتیبی
بیشتر

دانشجویان

 • مظلومه یحیایی
  نام: مظلومه یحیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: برآورد و پیش بینی بیزی در توزیع رایلی
 • مریم سمیع زاده
  نام: مریم سمیع زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن
 • سپیده شهریاری
  نام: سپیده شهریاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع لوماکس و تعمیم های آن
 • اسماعیل عزیزی
  نام: اسماعیل عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: استنباط آماری برای برخی از توزیع های طول عمر بر اساس داده های سانسور شده ی فزاینده ی نوع ‎II‎ با برداشت های تصادفی
 • معصومه رمضانی
  نام: معصومه رمضانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: پیش بینی کلاسیک و بیزی آماره های مرتب، میانگین و میانه بر اساس داده های سانسور شده نوع II در توزیع نمایی
 • میلاد امین زاده
  نام: میلاد امین زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: استنباط بیزی برای توزیع های رایلی و تاپ لئون بر اساس داده های رکوردی
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

فایل رگرسیون