08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه روش های مختلف آنالیز واریانس یک طرفه در شرایط ناهمسانی واریانس ها
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آزمون روش محاسباتی، آنالیز واریانس یک طرفه، ناهمگنی واریانس ها.
پژوهشگران مهسا رنجبر (دانشجو) ، مهران نقی زاده قمی (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

در آنالیز واریانس کلاسیک ANOVA)‎) هدف از آزمون فرضیه تساوی میانگین بیش از دو جامعه که دارای توزیع نرمال هستند بررسی این مسئله است که عامل مورد بررسی روی متغیر وابسته تاثیر دارد یا خیر. برای این منظور، آزمون کلاسیک ‎F‎ فیشر برای مقایسه دو یا بیشتر از دو جامعه با این فرض که جامعه ها دارای توزیع نرمال با واریانس های برابر هستند مورد استفاده قرار می گیرد. در آنالیز واریانس یک طرفه، یکی از مهم ترین پیش فرض ها، همگنی واریانس ها است. وقتی این پیش فرض برقرار نباشد احتمال خطای نوع اول آزمون F‎ فیشر از میزان سطح خطای اسمی بیشتر می شود و بطور کلی آزمون ‎F‎ اعتبار لازم را ندارد. برای رفع این مشکل، چند آزمون براساس روش های دقیق، مجانبی و بازنمونه گیری در پیشینه تحقیق وجود دارد. در این پایان نامه، یک روش جدید محاسباتی برای انجام آزمون فرض مورد نظر ارائه شده و به کمک یک شبیه سازی از نظر احتمال خطای نوع اول و توان آزمون با روش های موجود تحت ترکیبات مختلف واریانس ها، میانگین ها، تعداد گروه ها و حجم های نمونه مقایسه می شوند