1403/03/25
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
تصمیم سازی بهینه برای فراوانی های آلل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فراوانی های آللی، برآوردگرهای بیز، نظریه تصمیم، توزیع پیشین، تابع مخاطره.
سال 1398
پژوهشگران رضا کریم نژاد ، افشین فیاض موقر ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

چکیده

در این مقاله، فرض می کنیم فراوانی های آللی متغیرهای تصادفی هستند و از یک توزیع آماری خاص پیروی می کنند. بر اساس آزمایش های قبلی، یک توزیع پیشین مفید به همراه ابرپارامترهای خاص مشخص می کنیم. فرض می کنیم که اطلاعات پیشین ارائه شده از توزیع بتا تبعیت می کند و در نتیجه توزیع پسین را به دست می آوریم. سپس مسأله ی برآوردیابی بیز فراوانی های آللی را با استفاده از مفاهیم نظریه ی تصمیم تحت تابع زیان لاینکس در نظر می گیریم. فراوانی های آللی را با استفاده از روش های عمومی برآوردیابی مانند روش درستنمایی ماکزیمم و روش بیز با پیشین بتا، برآورد می کنیم. همچنین از روش تقریب بسط تیلور برای تقریب زدن برآوردگرهای بیز بهره می گیریم. در ادامه، یک شبیه سازی انجام می دهیم تا عملکرد برآوردگرهای بیز را در مقایسه با برآوردگر درستنمایی ماکزیمم مورد مطالعه قرار دهیم. نتایج عددی برگرفته از شبیـــه سازی منعکس کننده ی عملکرد رضایت بخش برآوردگرهای بیز در مقایسه با برآوردگر درستنمایی ماکزیمم هستند.