08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
تصمیم سازی بهینه برای فراوانی های آلل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فراوانی های آللی، برآوردگرهای بیز، نظریه تصمیم، توزیع پیشین، تابع مخاطره.
پژوهشگران رضا کریم نژاد (نفر اول) ، افشین فیاض موقر (نفر دوم) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، فرض می کنیم فراوانی های آللی متغیرهای تصادفی هستند و از یک توزیع آماری خاص پیروی می کنند. بر اساس آزمایش های قبلی، یک توزیع پیشین مفید به همراه ابرپارامترهای خاص مشخص می کنیم. فرض می کنیم که اطلاعات پیشین ارائه شده از توزیع بتا تبعیت می کند و در نتیجه توزیع پسین را به دست می آوریم. سپس مسأله ی برآوردیابی بیز فراوانی های آللی را با استفاده از مفاهیم نظریه ی تصمیم تحت تابع زیان لاینکس در نظر می گیریم. فراوانی های آللی را با استفاده از روش های عمومی برآوردیابی مانند روش درستنمایی ماکزیمم و روش بیز با پیشین بتا، برآورد می کنیم. همچنین از روش تقریب بسط تیلور برای تقریب زدن برآوردگرهای بیز بهره می گیریم. در ادامه، یک شبیه سازی انجام می دهیم تا عملکرد برآوردگرهای بیز را در مقایسه با برآوردگر درستنمایی ماکزیمم مورد مطالعه قرار دهیم. نتایج عددی برگرفته از شبیـــه سازی منعکس کننده ی عملکرد رضایت بخش برآوردگرهای بیز در مقایسه با برآوردگر درستنمایی ماکزیمم هستند.