08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه فاصله تحمل برای برخی متغیرهای تصادفی گسسته
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فاصله اطمینان، فاصله تحمل، متغیر تصادفی گسسته
پژوهشگران آزیتا نوروزی فیروز (دانشجو) ، مهران نقی زاده قمی (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

فاصله اطمینان یک فاصله تصادفی است که برای برآورد پارامتر نامعلوم جامعه مانند میانگین یا واریانس جامعه به کار می رود. فاصله پیشگویی یک فاصله تصادفی است که برای پیشگویی مقداری از یک مشاهده آینده به کار می رود. نوع دیگری از فواصل تصادفی، فواصل تحمل هستند که با یک ضریب اطمینان مشخص، حداقل نسبت مشخصی از جامعه را در بر می گیرند. فواصل تحمل در بسیاری از زمینه های کاربردی مانند کنترل کیفیت و مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند. در این پایان نامه، فواصل تحمل برای چند توزیع گسسته مانند توزیع دوجمله ای، دوجمله ای منفی و پواسن مورد بررسی قرار می گیرند. برای مقایسه فاصله های تحمل ارائه شده از معیارهای احتمالات پوشش و طول مورد انتظار با انجام شبیه سازی استفاده می شود. همچنین مثال های کاربردی برای نمایش فاصله های تحمل ارائه خواهد شد.