1403/04/26
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
برآوردگرهای بیز ، برآوردگرهای مینیماکس ، تابع مخاطره ، تابع مخاطره پسین ، توزیع پیشین ، فراوانی آللی .
سال 1399
پژوهشگران رضا کریم نژاد ، افشین فیاض موقر ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

چکیده

در این اثر ابتد‎ ا به طور مختصر مفاهیم پایه ای مربوط به فراوانی های آللی را مرور می کنیم. سپس ، به منظور بررسی مساله برآوردیابی فراوانی های آللی ، مفاهیم پایه ای نظریه تصمیم را مرور می کنیم و برآوردیابی بیز و مینیماکس را به صورت مختصر شرح می دهیم. با فرض برقراری تعاد ل هار دی-وینبرگ ، در ابتدا فرض می کنیم محل ژنتیکی مورد مطالعه تنها شامل یک لوکاس(محل ژنتیکی) است و به برآوردیابی بیز و مینیماکس فراوانی های آلل تحت توابع زیان مختلف از جمله تابع زیان مربع خطا ، تابع زیان مربع خطای وزنی ، تابع زیان حزم اندیشانه ، تابع زیان لاینکس ، تابع زیان کولبک-لایبلر و تابع زیان آنتروپی تعمیم یافته می پردازیم . سپس نتایج خود را به حالت ‎k‎‎‎ لوکاس ، ‎k≥2‎‎ ، و چند آللی تعمیم می دهیم.‎‎ ‎‎در نهایت ، به منظور دسترسی به برآوردگر مطلوب ، یک شبیه سازی انجام می دهیم و مقادیر مخاطره برآوردگرهای به دست آمده را با یکدیگر مقایسه می کنیم.