08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی خطی پارامترهای مکان و مقیاس و پیش بینی خطی در توزیع ماکهام بر اساس k- رکوردها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بهترین برآوردگر خطی نااریب، پیش بینی کننده ی خطی نااریب، توزیع ماکهام، گشــــــتاورهای k-رکوردها
پژوهشگران مسعود بازاری جامخانه (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم) ، مرضیه جدیدی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، k-رکوردهای برخاسته از توزیع ماکهام مورد توجه قرار می گیرند. فرمول های مربوط به گشتاور مرتبه ی s-ام k-رکورد بالای n-ام و گشتاور حاصلضربی مرتبه ی (s,t)-ام n-امین و m-امیـــن k-رکوردهای بالا ارائه می گردند. مقادیر میانگین ها، واریانس ها و کوواریانس های k-رکوردهای بالا به ازای 4,…,1= k، 9(1)1= m ≤ n و 1= θ محاسبه شده، در جداولی ارائه می شوند. بهترین برآوردگرهای خطی نااریب برای پارامترهای مکان و مقیاس بر اساس k-رکوردهای بالا تعیین می شوند و ضرایب مرتبط با این برآوردگرها در جداولی به ازای 4,…,1= k، 9(1)2= n و 1= θ ارائه می گردند. همچنین، یک پیش بینی کننده ی خطی نااریب بـرای k-رکورد بالای آینده مورد مطالعه قرار می گیرد. یک مجموعه داده ی واقعی برای نشان دادن کاربرد نتایج مقاله مورد تحلیل قرار می گیرد. مقاله با بخش جمع بندی و نتیجه گیری پایان می پذیرد.