08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توزیع گامبل، تابع نرخ خطر ، شبیه سازی، گشتاورها
پژوهشگران مریم سمیع زاده (دانشجو) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد راهنما) ، افشین فیاض موقر (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا مرور مختصری بر توزیع گامبل و چند توزیع آماری تعمیم یافته برخاسته از آن می کنیم. یکی از جدیدترین تعمیم های توزیع گامبل، توزیع گامبل تعمیم یافته نمایی شده است که ویژگی های توزیعی آن در یکی از فصل های این پایان نامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تعمیمی از این توزیع تحت عنوان توزیع بخت لگ لجستیک گامبل را مطرح می نماییم و ویژگی های آن از قبیل شکل تابع چگالی احتمال، بسط تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی، گشتاورها، چولگی و برجستگی، آماره های ترتیبی و برآورد پارامترها را مورد بحث قرار می دهیم، در پایان نگاهی بر تعمیم جدید دیگری از توزیع گامبل خواهیم داشت.