1402/12/07
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توزیع گامبل، تابع نرخ خطر ، شبیه سازی، گشتاورها
سال 1396
پژوهشگران افشین فیاض موقر(استاد مشاور)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی(استاد راهنما)، مریم سمیع زاده(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا مرور مختصری بر توزیع گامبل و چند توزیع آماری تعمیم یافته برخاسته از آن می کنیم. یکی از جدیدترین تعمیم های توزیع گامبل، توزیع گامبل تعمیم یافته نمایی شده است که ویژگی های توزیعی آن در یکی از فصل های این پایان نامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تعمیمی از این توزیع تحت عنوان توزیع بخت لگ لجستیک گامبل را مطرح می نماییم و ویژگی های آن از قبیل شکل تابع چگالی احتمال، بسط تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی، گشتاورها، چولگی و برجستگی، آماره های ترتیبی و برآورد پارامترها را مورد بحث قرار می دهیم، در پایان نگاهی بر تعمیم جدید دیگری از توزیع گامبل خواهیم داشت.