08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل بندی طول عمرهای قطعات مکانیکی به کمک توزیع لوماکس و تعمیم های آن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تابع نرخ خطر، توزیع پواسن-لوماکس، توزیع لوماکس، معیار اطلاع آکائیک، معیار اطلاع بیزی.
پژوهشگران سپیده شهریاری (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

توزیع لوماکس، که آن را تحت عنوان پارتوی نوع دوم یا حالت خاصی از پارتوی تعمیمیافته نیز میشناسند، یکی از توزیع های کلاسیک می باشد که برای مدل بندی داده های اقتصادی، صنعتی و انواع دیگر دادهها مورد استفاده قرار میگیرد. اخیراً محققان متعددی تعمیم- های انعطافپذیری از این توزیع معرفی نمودند که در مدل بندی پدیدههای طول عمر مفید هستند. در این مقاله، ابتدا مرور مختصری بر توزیع لوماکس و برخی از تعمیم های اخیر آن خواهیم داشت. انعطاف توزیع لوماکس و تعمیم های آن با ترسیم شکل های گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد. به منظور نشان دادن کاربرد این توزیع و تعمیمهای مطرح شده، داده های طول عمر 01 قطعه مکانیکی را در نظر میگیریم و ملاحظه میکنیم توزیع پواسن-لوماکس بهترین انعطاف لازم را برای مدل بندی این داده ها دارد.