08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برآوردگرهای بیز‏، برآوردگرهای مینیماکس‏، تابع مخاطره‏، تابع مخاطره پسین‏، توزیع پیشین‏، فراوانی آللی‏.
پژوهشگران رضا کریم نژاد (دانشجو) ، افشین فیاض موقر (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه ابتد‎‏ا به طور مختصر مفاهیم پایه ای مربوط به فراوانی‏ های آللی را مرور می کنیم. سپس‏، به منظور بررسی مساله برآوردیابی فراوانی های آللی‏، مفاهیم پایه ای نظریه تصمیم را مرور می کنیم و برآوردیابی بیز و مینیماکس را به صورت مختصر شرح می دهیم. با فرض برقراری تعاد‏ل هار‏دی-وینبرگ‏، در ابتدا فرض می کنیم محل ژنتیکی مورد مطالعه تنها شامل یک لوکاس(محل ژنتیکی) است و به برآوردیابی بیز و مینیماکس فراوانی های آلل تحت توابع زیان مختلف از جمله تابع زیان مربع خطا‏، تابع زیان مربع خطای وزنی‏، تابع زیان حزم اندیشانه‏، تابع زیان لاینکس‏، تابع زیان کولبک-لایبلر و تابع زیان آنتروپی تعمیم یافته می پردازیم‏. سپس نتایج خود را به حالت ‎k‎‎‎ ‏لوکاس‏‏، ‎k≥2‎‎‏، و چند آللی تعمیم می دهیم.‎‎ ‎‎در نهایت‏، به منظور دسترسی به برآوردگر مطلوب‏، یک شبیه سازی انجام می دهیم و مقادیر مخاطره برآوردگرهای به دست آمده را با یکدیگر مقایسه می کنیم.