08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی کلاسیک و بیزی آماره های مرتب، میانگین و میانه بر اساس داده های سانسور شده نوع II در توزیع نمایی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بهترین پیش بینی کننده پایا، بهترین پیش بینی کننده نااریب، تابع چگالی پیش بین بیزی، داده های سانسور شده نوع II، فاصله پیش بینی
پژوهشگران معصومه رمضانی (دانشجو) ، احمد پوردرویش (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد راهنما)

چکیده

امروزه داده های ترتیبی در اکثر شاخه های آمار و احتمال مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. زمانی که مجموعه داده های یک نمونه تصادفی به ترتیب بزرگی مرتب شوند، این داده های مرتب شده را آماره های مرتب نمونه اصلی گویند. پژوهش های بسیاری در زمینه پیش بینی آماره های مرتب انجام شده است. از آنجایی که پیش بینی یک عنصر اصلی در تصمیم گیری است، لذا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. فرض کنید یک نمونه از متغیرهای تصادفی را در اختیار داریم و در صدد باشیم تا متغیرهای تصادفی در آینده را از همان نمونه پیش بینی کنیم، در این حالت متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای قابل پیش بینی در آینده وابسته هستند و مسأله پیش بینی یک نمونه ای رخ می دهد. حال اگر یک نمونه از متغیرهای تصادفی را در اختیار داشته باشیم و بخواهیم تا متغیرهای تصادفی آینده را از یک نمونه دیگر در آینده پیش بینی کنیم، آن گاه متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای قابل پیش بینی در آینده مستقل هستند و مسأله پیش بینی دو نمونه ای رخ می دهد. در این پایان نامه، با استفاده از روش های کلاسیک و بیزی، به پیش بینی آماره های مرتب، میانگین و میانه نمونه آینده در حالت های یک نمونه ای و دو نمونه ای بر اساس داده های سانسور شده نوع II برای توزیع نمایی می پردازیم.