1403/04/26
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل بندی داده های کووید- 2019 بیمارستان آیت الله روحانی به کمک توزیع سوجاثا و برخی از تعمیم های دو پارامتری آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توزیع سوجاثای دو پارامتری، توزیع سوجاثای دو پارامتری جدید، توزیع سوجاثای دو پارامتری دیگر، توزیع کواسی سوجاثای جدید، داده های کووید- 2019
سال 1401
پژوهشگران فاطمه اسماعیلی ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

چکیده

در این مقاله، ابتدا مروری مختصر بر توزیع سوجاثا و برخی از تعمیم های دو پارامتری آن انجام می دهیم. سپس به کمک توزیع های مذکور به مدل بندی داده های مربوط به بیماری کووید- 2019‎ در بیمارستان آیت الله روحانی بابل می پردازیم. ملاحظه می شود که توزیع های مطرح شده همگی به خوبی به داده ها برازش می شوند اما با توجه معیار آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توزیع سوجاثای دوپارامتری دیگر بهترین برازش را داراست.