08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآوردیابی در توزیع رایلی معکوس گسسته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توزیع رایلی معکوس گسسته، روش درستنمایی ماکسیمم، شبیه سازی
پژوهشگران زهرا حامد مشهدزاده (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم) ، احسان ارمز (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله دو روش برآورد یابی برای توزیع رایلی معکوس گسسته مطرح می شود و سپس به کمک یک مطالعه شبیه سازی این دو روش را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ملاحظه میگردد روش درستنمایی ماکسیمم با توجه به معیارهای اریبی تجربی و میانگین مربعات خطای تجربی بهتر از روش تبدیل عمل میکند.