1403/04/25
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد E-بیزی در توزیع چن براساس داده های سانسورشده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برآورد ای⁃ﺑﯿﺰﯼ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﯿﺰﯼ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ، ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭼﻦ،داده های ﺳﺎﻧﺴﻮﺭﺷﺪﻩ
سال 1402
پژوهشگران شقایق غفوری(دانشجو)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی(استاد مشاور)، مهران نقی زاده قمی(استاد راهنما)

چکیده

ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺰﯼ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣ. ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﯾ ﺍﺯ ﺍﺷ ﺎﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺰﯼ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﮔﺮ ﺑﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ⁃ﺑﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﺍﻧﺪﺷﺪە ﮐﻪ E ﺣﺴﺎﺱ. ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺎﯼﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ، ﻫﺎﯼﺭﻭﺵ ﺑﯿﺰﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻭ ⁃ﺑﯿﺰﯼ، ﺍﻣﯿﺪ ﺭﯾﺎﺿ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﮔﺮ E ﺩﺭ ﻫﺎﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻼﺳ ﺍﺯ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣ. ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﯿﺰﯼ ﺗﺤﺖ ﯾ ﺗﺎﺑﻊ ﭼ ﺎﻟ ﺭﻭﯼ ﺍﺑﺮﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺍﺑﺮﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻄ ﻣﺤﺪﻭﺩ ⁃ﺑﯿﺰﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺰﯼ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﭼﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ E ﺷﺪە. ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎﯼﺩﺍﺩە ﺳﺎﻧﺴﻮﺭﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺯﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣ. ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺯﯼ،ﺷﺒﯿە ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺍﺭﯾﺒﯽ ﻭ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﺧﻄﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ. ﮔﯿﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻫﺎﯼﺩﺍﺩە ﻭﺍﻗﻌ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﯼﺭﻭﺵ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ. ﺷﻮﺩ