1403/03/31
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی از طریق حل معادلات غیرخطی و شبیه سازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توزیع کوماراسوآمی،حداکثر درستنمایی،گشتاور وزنی احتمالی تعدیل یافته
سال 1394
پژوهشگران طهورا سادات برهانی ، افشین فیاض موقر ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی ، زهره محمودی

چکیده

در این مقاله برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی توسط دو روش ماکزیمم درستنمایی و روش گشتاور وزنی احتمالی تعدیل یافته ارائه شده و براساس داده های شبیه سازی شده با هم مقایسه می شوند. جهت محاسبه برآوردها دستگاههای معادلات غیر خطی حل می گردند. نتایج حاصله نشان دهنده این است که عملکرد روش گشتاور وزنی احتمالی تعدیل یافته در برآورد پارامتر شکل برای حجم نمونه های کوچک بهتر از روش ماکزیمم درستنمایی عمل می کند. اما در برآورد پارامتر مقیاس به خوبی روش ماکزیمم درستنمایی نمی باشد.