08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی از طریق حل معادلات غیرخطی و شبیه سازی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توزیع کوماراسوآمی،حداکثر درستنمایی،گشتاور وزنی احتمالی تعدیل یافته
پژوهشگران طهورا سادات برهانی (نفر اول) ، افشین فیاض موقر (نفر دوم) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر سوم) ، زهره محمودی (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی توسط دو روش ماکزیمم درستنمایی و روش گشتاور وزنی احتمالی تعدیل یافته ارائه شده و براساس داده های شبیه سازی شده با هم مقایسه می شوند. جهت محاسبه برآوردها دستگاههای معادلات غیر خطی حل می گردند. نتایج حاصله نشان دهنده این است که عملکرد روش گشتاور وزنی احتمالی تعدیل یافته در برآورد پارامتر شکل برای حجم نمونه های کوچک بهتر از روش ماکزیمم درستنمایی عمل می کند. اما در برآورد پارامتر مقیاس به خوبی روش ماکزیمم درستنمایی نمی باشد.